Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİEylul2017.58-63
58-63 TİROİD NODÜLLERİNDE MALİGNİTE POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRMEDE ULTRASOUND VE SİNTİGRAFİNİN YERİ The Value of Ultrasound and Scintigraphy in Evaluating Malignant Potential in Thyroid Nodules Ozan KANDEMİR, Perihan ATMACA KELKİT, Fadime DEMİR ÖZET Amaç: Çalışmamızda tiroid biyopsisi yapılmış hastalarda ultrasonografi (USG), tiroid sintigrafisi bulguları, tiroid fonksiyon testleri (TFT) değerleri ve tiroid biyopsi sonuçları arasında ilişkiyi saptamayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Aralık 2013-Mayıs 2015 tarihleri arasında Sivas Numune Hastanesi Nükleer Tıp kliniğine başvuran ve USG eşliğinde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) yapılan nodüler guatr tanılı 101 hasta retrospektif olarak incelendi. Tiroid biyopsi patoloji sonucu diagnostik olanlar , USG ve tiroid sintigrafisi hastanemizde yapılan olgular çalışmaya dahil edildi. Tiroid nodülü olan hastalarda TFT değerleri, USG’deki ekojenite, kalsifikasyon, kenar düzensizliği ve sintigrafideki nodül karakteri nodülün malign benign potansiyelini değerlendirmede kullanıldı. Bulgular: TİİAB yapılmış olgularda; TSH ile nodül boyutu, nodül ekojenitesi, kenar düzenliği, kalsifikasyon arasında; sintigrafideki nodül karakteri ile nodül boyutu, ekojenite, kenar düzenliği, kalsifikasyon arasında; patoloji sonucu ile nodül boyutu, ekojenite, sintigrafide nodül karakteri ve TSH arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05). Mikrokalsifikasyon (p<0,001) ve kenar düzensizliği (p<0,001) ile malignite arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Mikrokalsifikasyon ve kenar düzensizliği birlikteliğinde malignite açısından istatistiksel anlamlılık mevcuttu (p<0,001). Mikrokalsifikasyon, kenar düzensizliği ve sintigrafide izlenen nodülün hipoaktifliği birlikteliğinde malignite açısından istatistiksel olarak anlamlılık mevcuttu (p=0,003). Sonuç: Tiroid nodülünde USG de mikrokalsifikasyon, kenar düzensizliği ve tiroid sintigrafisinde hipoaktif nodül birlikteliğinde nodül büyüklüğüne bakılmaksızın TİİAB yapılmalıdır. Anahtar Sözcu¨kler: Tiroid; USG; Sintigrafi; TİİAB. ABSTRACT Objective: We aimed to determine the relationship between ultrasonography (USG), thyroid scintigraphy findings, found in thyroid function test values (TFT) and thyroid biopsy results in patients who had undergone thyroid biopsy. Method: In the study, 101 patients with nodular goiter who were admitted to Sivas Numune Hospital, Nuclear Medicine Clinic between December 2013 and May 2015, and underwent thyroid fine needle aspiration biopsy (TIAB) under USG were retrospectively reviewed. Those with a diagnostic pathology report after thyroid biopsy and patients who underwent USG and thyroid scintigraphy in our hospital were included in the study. In patients with thyroid nodules, TFT values, echogenicity, calcification, irregular borders in USG and characteristics of the nodule in the scintigraphy examination were used in assessing malignant or benign potential of nodules. Findings: In TIAB cases, no statistically significant correlation was found between TSH and the nodule size, nodule echogenicity, border regularity, calcification; between nodule size, echogenicity, border regularity, calcification in the scintigraphic nodule character; and between pathology results and nodule sizes, echogenicity, nodule characteristics in scintigraphy and TSH (p> 0,05). There was a statistically significant relation between microcalcifications (p <0,001) and irregular borders (p <0,001). There was a statistical significance in terms of malignancy when microcalcification and irregular borders coexisted (p <0.001). There was a statistical significance in terms of malignancy when microcalcification, irregular borders and hypoactivity of the nodule in scintigraphy coexisted (p = 0,003). Conclusion: TIAB should be performed regardless of nodule size when microcalcification, irregular borders and hypoactive nodule in thyroid scintigraphy coexist in US examination of a thyroid nodule. Keywords: Thyroid; USG; Scintigraphy; TIAB.
© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,496 Tekil Ziyaretçi