Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİEylul2017.53-57
53-57 BRUSELLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Brucellosis Cases Münire IŞLAK DEMİR, Çiğdem KADER, Nuriye YALÇIN ÇOLAK, Osman KOCABIYIK, Ayşe ERBAY, Şebnem EREN GÖK ÖZET Amaç: Bruselloz ülkemizde endemik olarak görülen zoonotik bir hastalık olup, özellikle Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu bölgesinde yaygındır. Bu çalışmanın amacı brusellozlu hastaların epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulgularını, komplikasyonlarını ve tedavilerini değerlendirmektir. Metod: Bu çalışmada 2011 Ağustos ile 2016 Aralık tarihleri arasında poliklinikten veya yatırılarak izlenen 60 bruselloz olgusu geriye dönük olarak değerlendirildi. Bruselloz tanısı, klinik bulgularla beraber standard tüp aglütinasyon testi (titre >=1/160) ile konuldu. Bulgular: Olguların 42 (%70)’si erkek, 18 (%30)’i kadın olup, yaş ortalamaları 50.4±14.8 (yaş aralığı 20-80) idi. Meslek dağılımı açısından değerlendirildiğinde olguların %60’ının çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığı ve 46 (%76.8)’sının kırsal kesimde yaşadığı saptandı. Klinik form açısından değerlendirildiğinde olguların %80’i akut, %16.7’si subakut ve %3.3’ü kronik idi. En sık bulaşma yolları pastörize edilmemiş süt ürünlerinin tüketimi (%40) ve hayvancılık ile birlikte pastörize edilmemiş süt ürünlerinin tüketimi (%56.7) idi. Olguların %50’si Mayıs ile Ağustos ayları arasında başvurmuştu. Başlıca klinik semptomlar ateş (%73.3), halsizlik (%65), artralji (%61.7) ve terleme (%46.7) idi. Olguların %21.7’sinde tek eklem tutulumu, %10’unda poliartrit bulguları ve %14.3 olguda ise orşit saptandı. Laboratuvar incelemede olguların %25’inde serum transaminaz yüksekliği, %25’inde anemi ve %8.3’ünde trombositopeni saptandı. İki (%3.3) olguda relaps görüldü. Sonuç: Endemik bölgelerde ateş, eklem ağrısı, halsizlik gibi özgün olmayan yakınmalarla gelen hastalarda bruselloz ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Anahtar Sözcu¨kler: Bruselloz; Epidemiyoloji; Tanı; Tedavi ABSTRACT Aim: Brucellosis is a zoonotic disease that is endemic in our country, especially in Southeast, Eastern and Central Anatolia regions. The aim of this study is to evaluate the epidemiological, clinical and laboratory findings, complications and treatment of the patients with brucellosis. Method: In this study, 60 patients with brucellosis, followed between August 2011 and December 2016 were evaluated retrospectively. The diagnosis of brucellosis was made by standard tube agglutination test (a titer of ?1/160) with clinical features compatible with brucellosis. Results: Forty two (70 %) of the patients were male and 18 (30 %) were female. The mean age of patients was 50.4+/-14.8 years (age range 20-80) . When evaluated in terms of occupational distribution, 60 % of cases were dealing with farming and livestock, and 46 (76.8%) were living in rural areas. Rates of acute, subacute and chronic infection were 80, 16.7, and 3,3 % respectively. The most common routes of transmission were consumption of unpasteurized dairy products (40%) and consumption of unpasteurized dairy products with animal husbandry (56.7%). Fifty percent of cases were admitted between May and August The main symptoms were fever (73.3 %), malaise (65 %), arthralgia (61.7 %) and sweating (46.7 %). Single joint involvement was present in 21.7 % , polyarthritis in 10 % and orchitis in 14.3 % of the cases. In laboratory studies 25 % of the cases had elevated serum transaminase, 25 % had anemia and 8,3% had thrombocytopenia. Two (3.3%) cases were relapsed Conclusion: Brucellosis should be considered in the differential diagnosis of patients with nonspesific complaints such as fever, joint pain, fatigue in endemic regions. Keywords: Brucellosis; Epidemiology; Diagnosis; Treatment
© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,484 Tekil Ziyaretçi