Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİEylul2017.49-52
49-52 YABANCI CİSİM ASPİRASYONU: 6 YILLIK DENEYİMLERİMİZ Foreign Body Aspiration: Our 6 Year Experiences Serkan ÖZSOYLU, Başak AKYILDIZ, Adem DURSUN ÖZET Amaç: Yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle yatırdığımız hastaların demografik ve klinik özelliklerini belirlemek ve bronkoskopi bulgularını değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2010 ile 2017 yılları arasında yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle Erciyes Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde yatan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Bu çalışmadaki kız-erkek oranı 1:3,2 olup diğer olgu serileriyle benzerlik göstermekteydi. Diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında tek taraflı solunum sesinde azalma daha az oranda görülmekteydi. En sık aspire edilen yabancı cisim fıstık olarak saptanmış olup, yabancı cisme en sık rastlanılan bölüm sağ ana bronş olarak bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda 1-3 yaş arasındaki çocuklarda yabancı cisim aspirasyonunun diğer yaş gruplarına oranla daha sık gözlendiğini saptadık. Bu nedenle boğulur tarzda öksürük öyküsü bulunan ve tek taraflı fiziksel ve radyolojik bulguları olan özellikle 3 yaşından küçük erkeklerde, klinisyen mutlaka yabancı cisim aspirasyonundan şüphelenmelidir. Anahtar Sözcu¨kler: Aspirasyon; Hırıltı; Yoğun bakım ABSTRACT Objectives: We aimed to determine the demographic and clinical features of patients and evaluate bronchoscopy findings who admitted to hospital with foreign body aspiration Material and Methods: Patients admitted to Erciyes University Pediatric Intensive Care Unit Between 2010 and 2017 due to foreign body aspiration were evaluated retrospectively. Results: The ratio of girls to boys in this study was 1: 3,2, which was similar to the other series. Compared with other studies, the decrease in unilateral breath sounds was less common in our study. Peanuts were found as the most common aspirated foreign body. The right main bronchus was the most common area where the foreign bodies were found. Conclusion: In our study, we found that foreign body aspiration was observed more frequently in children aged 1-3 years than in other age groups. Clinicians should be suspected of foreign body aspiration, especially in boys less than 3 years old, who have a history of coughing in a strangulated manner and have unilateral physical and radiological findings. Keywords: Aspiration; Wheezing; Intensive care
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,723 Tekil Ziyaretçi