Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ08.2013.6-11

ACİL SERVİSİMİZE BAŞVURAN KANSER HASTALARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VE ACİL BAŞVURULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Determining the Relationship Between Sociodemographic Features of Cancer Patients and Their Emergency Visits in our Department

Nebahat Can, Sadiye Yolcu, Nesrin Gökben Çetin Beceren, Önder Tomruk

ÖZET
Amaç: Acil servisler, kanser olgularının tanı ve tedavisinde yadsınamaz bir rol üstlenirler. Biz bu çalışmada acile başvuran hastaların sosyo-kültürel düzeyleri ile acile başvurmaları arasında ilişki olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Ocak-Haziran 2011 tarihleri arasında 6 aylık dönemde acil servisimize başvuran, 18 yaş üstü kanser tanısı olan kişilerden ve birinci derece ya- kınlarından hazırlanan anket formunu doldurmaları istenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan 120 hastanın 76‘sı (%63,3) erkek, 44‘ü (%36,7) kadın idi. Ça- lışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 59.47 ± 13,13 (18 - 90) yıl olarak saptandı. Has- taların geliş şikayeti incelendiğinde en fazla gastrointestinal sistem (GİS), ağrı ve solunum sistemi (%59,2) şikayeti ile acil servise başvurduğu görülmüştür. Acil servise malign ne- oplastik hastalık tanısı olan hastaların en fazla  %50,8 ile 1–7 gün arası, %32,5‘un ilk 24 saatte başvurduğu görüldü. Çalışmamızda en sık akciğer, kolorektal, genital, hematolojik sistem malignitelerin olduğu saptanmıştır. Araştırma grubumuzdaki kanser hastalarının acile başvurma şikayeti sosyoekonomik statü ile ilişkisine bakıldı.

Sonuç: Hastalığı hakkında bilgi sahibi olmanın ve gelir düzeyinin hastaların acil servise başvurmasını arttırdığını saptadık. Onkolojik acil ve sosyo-demografik özellikler ile yapı- lan çalışmaların azlığı dolayısıyla yeni çalışmalara katkı sağlayacağı görüşündeyiz.

Anahtar kelimeler: Acil servis, Neoplaziler, Demografik

ABSTRACT
Objective: Emergency services have an important undeniable role on diagnosis and treatment of cancer cases. In this study we aimed to find out if there is a relationship between socio-cultural levels and emergency service admission of cancer patients.

Material and Method: We wanted cancer patients and their first degree relatives to answer a questionnaire form who were over the age of 18 during a 6-month period between January 2011 and June 2011.

Results : 76 (63.3%) of 120 patients were male and 44 (36.7) were female. The mean age of patients was 59, 47 (SD:13,13) (min 18–max: 90 years)). When initial complaint of the patients for admitting to emergency service was examined gastrointestinal tract (GI), pain, and respiratory system (59.2%) was consequtively found. %50.8 of patients who were diagnosed with malign cancer admitted to the emergency service in 1-7 days after diagnosis, and %32.5 admitted in first 24 hours. In our study we determined that the most commonly neoplasms were lung, colorectal, reproductive and hematological malignancies. When we evaluated the relationship between the socioeconomic status of emergency cancer patients and the complaints of these people.

Conclusion: We found that the knowledge and income level of the patients increased the admissions to the emergency service. We suggest that our study will conlcude new insights because of lack of studies about socio- demographic characteristics and oncologic emergencies.

Key words: Emergency service, Neoplasms, Sociodemographic properties© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,074 Tekil Ziyaretçi