Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİEylul2017.32-36
32-36 DEMANSI OLMAYAN PARKİNSONLU HASTALARDA GÖRSEL-UZAYSAL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ The Assessment of Visuospatial Functions in Parkinson’s Disease Patients without Dementia Murat GÜLTEKİN, Ayten EKİNCİ ÖZET Amaç: Parkinson hastalığı (PH) ikinci en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. Hastalık boyunca, kortiko-bazal döngülerdeki bozukluklardan kaynaklanan görsel-uzaysal fonksiyonlarda bozulma meydana gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; demansı olmayan PH’li hastalarda görsel-uzaysal fonksiyonları değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Demansı ve depresyonu olmayan 87 hasta çalışmaya alındı. Hastaların görsel- uzaysal fonksiyonlarını değerlendirmek için Addenbrooke kognitif testi (ACE-R) uygulandı. Hastalar Hoehn & Yahr (H & Y) evreye göre sınıflandırıldı. H & Y evresi 1-2,5 olan hastalar grup 1 olarak, H & Y evre 3-5 arasında olan hastalar ise grup 2 olarak sınıflandırıldı. Ardından gruplar arasında karşılaştırma yapıldı. ACE-R testinin özellikle görsel-uzaysal fonksiyonları ölçen kısmı göz önünde bulunduruldu. Bulgular: Grup 1 deki hastaların yaş ortalaması 61,13 iken grup 2’de 65,43 bulundu. ACE-R ortalama skorları grup 1 de 12,55 saptanırken grup 2 de 8,66 bulundu. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Sonuç: Demansı olmayan Parkinsonlu hastalarda, görsel-uzaysal fonksiyon bozukluğunun sık görüldüğü akılda tutulmalıdır. Hastalık evresi artıkça bu bozukluk daha belirgin hale gelmektedir. Bu durum Parkinson hastalığı demansı için güçlü bir prediktör olabilir. Anahtar Sözcu¨kler: Parkinson hastalığı; Görsel-uzaysal fonksiyonlar; Addenbrook kognitif muayenesi. ABSTRACT Objective: Parkinson’s disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease. During PD many disturbances occur in the cortico-basal ganglia pathways and due to these disturbances visual perception deficits are common in PD patients. The aim of this study was to evaluate the visuo spatial functions in idiopathic Parkinson patients without dementia. Material and Methods: Eighty seven patients without dementia were included in this study. Addenbrooke’s cognitive examination (ACE-R) to measure ability of visuo spatial functions score and other tests were used for patients. Patients were classified according to Hoehn & Yahr (H&Y) stage. Patients who in H&Y stage 1-2.5 were classified as group 1 and patients who in H&Y stage 3-5 were classified as group 2. Then the groups were compared between themselves to comparison. We especially considered score of ACE-R test which part include visuospatial abilities. Results: The mean age of patient group was 61.13 years in group 1 and 65.43 in group 2 patients. The ACE-R test mean score was 12.55 in group 1 and 8.66 in group 2 patinets. This result significantly lower in group 2 patients without dementia. Conclusion: It should be kept in mind that visual-spatial dysfunction is frequent in Parkinsonian patients without dementia. This disorder becomes more prominent as the disease progresses. This may be a strong predictor of dementia of Parkinson’s disease. Keywords: Parkinson’s disease; Visuospatial functions; Addenbrooke’s cognitive examination
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,144 Tekil Ziyaretçi