Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİEylul2017.17-21
17-21 PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN 2.5-4 NG/ML ARALIĞINDA PSAD VE PROSTAT BİYOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of PSAD and Prostate Biopsy Results in Prostat Specific Antigen Between 2.5-4 ng/mL Zafer Cengiz ER, Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Koray AK, Selim İŞBİR, Sinan ARSAN ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı; PSA 2.5- 4 ng/ml arasında olan hastaların verilerini ve bu aralıkta kanser saptama oranını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2011-Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemizde Prostat Kanseri (PCa) şüphesi olan ve total PSA değeri 2.5-4 ng/ml olan 83 hastadan alınan prostat biyopsi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. PSA yüksekliği ve/veya anormal rektal muayene bulgusu ile kliniğimize başvuran her hastaya transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi uygulandı. Hastaların yaşları, total PSA değerleri, PSAD, prostat volümleri, parmakla rektal muayeneleri ve prostat biyopsisi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Sonuç: Hastaların ortalama yaşı 64.1±8.3 (43-78) idi. 0rtalama PSA degerleri 3.1±0.8 ng/ml idi. 16 hastada prostat kanseri saptandı. 67 hastada benign patolojiler saptandı. Prostat kanseri saptanan hastaların yaşları, PSA, PSAD, prostat volümleri sırası ile; 63.1±9.4. 3.34±0.37. 0.06±0.01, 50.1±9.6 idi. Prostat kanseri saptanmayan grupta ise bu değerler; 64.4±8.6, 3.23±0.4, 0.05±0.01, 66.1±17.7 idi. Yalnızca prostat boyutu; prostat kanseri saptanan hastalarda anlamlı olarak küçük saptandı. 22 hastada anormal rektal muayene bulgusu saptandı. 16 (%19.2) hastada prostat kanseri saptandı. Hastaların ortalama gleason skoru 6.5 (6-8) idi. Tartışma: PSA 2.5-4 ng/ml aralığında kanser saptama oranımız literatürle uyumlu bulunmuştur. Bu hastaların klinik olarak tedavi edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle 2.5 ng/ml PSA seviyesinde hastalara prostat biyopsisi yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Anahtar Sözcu¨kler: Prostat spesifik antijen 2.5-4ng/ml; Prostat kanseri; Prostat biyopsisi ABSTRACT Objective: The aim of this study; we retrospective analyzed data of the results of prostate biopsy of patients who had the prostate specific antigen (PSA) levels between 2.5- 4 ng/ml and we evaluate to the cancer detection rate in this range. Material and Methods: Between January 2011 and December 2014, prostate biopsy results from 83 patients with a total PSA level of 2.5-4 ng / mL, which were suspected to be PCA in our hospital, were evaluated retrospectively.Each patient underwent transrectal ultrasound guided prostate biopsy. The age, total PSA, prostate volume, digital rectal examination and pathology result were evaluated for each patient. Results: The mean age of the patients was 64.1 ± 8.3 (43-78). Mean PSA values were 3.1 ± 0.8 ng/ml. Prostate cancer was detected in 16 patients. Benign pathologies were detected in 67 patients. Patients with prostate cancer is detected; Ages, PSA, PSAD, prostate volumes; 63.1 ± 9.4, 3.34 ± 0.37, 0.06 ± 0.01, 50.1 ± 9.6, respectively. In the group without prostate cancer, these values were; 64.4 ± 8.6, 3.23 ± 0.4, 0.05 ± 0.01, 66.1 ± 17.7, respectively. Only small prostate size was found significant in prostate cancer patients.Abnormal digital rectal examination was found in 22(%26) patients .Prostate cancer was detected in 16 (19.2%) patients. Gleason score of Prostate cancer patients were 6.5 (6-8). Conclusion: Our cancer detection rate in PSA range 2.5-4 ng / ml was found to be consistent with the literature. We think that these cancers should also be treated clinically. For this reason we suggest to do prostate biopsy for patients who have PSA level over 2.5 ng / ml. Keywords: Prostate-specific antigen 2.5-4ng/ml; Prostate cancer; Prostate biopsy
© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,501 Tekil Ziyaretçi