Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİEylul2017.7-10
7-10 KORONER ARTER BAYPASS CERRAHİSİ SONRASI ACİL ŞARTLARDA REVİZYON: YOĞUN BAKIMDA MI? AMELİYATHANEDE Mİ? Revision After Coronary Artery Bypass Surgery Under Emergent Instances: In Intensive Care Unit or Operating Room? Çiğdem ÜNAL KANTEKİN, Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Akif DEMİREL, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU ÖZET Amaç: Açık kalp cerrahisi sonrasında çeşitli nedenlerle yeniden girişim gerekebilmektedir. Bu çalışmanın amacı klinik tecrübelerimizi paylaşma ve acil şartlarda reoperasyona alınan hastalarda taşınma kaynaklı risk faktörlerini, mortalite ve morbidite oranlarını azaltabilmektir. Yöntem: Kalp ve damar cerrahi kliniğimizde Kasım 2014 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle birisi ameliyathanede olmak üzere diğerleri yoğunbakım ünitesinde revizyona alınan toplam 11 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Opere edilen hastaların dokuzu erkek ikisi kadın hastaydı. Hastalardan birisi pnömotoraks tanısı, iki hasta heparinin indüklediği trombositopeni gelişmesi sonrasında oluşan kanama, iki hasta revizyon gerektiren kanama, beş hasta ani gelişen hemodinamik bozukluk nedenleriyle yoğun bakımda ve bir hasta da ani gelişen kardiyak arrest sonrası ameliyathanede acil olarak revize edildi ve bu ameliyathanede opere olan hasta revizyon sonrası postoperatif ikinci günde eksitus oldu. Yoğun bakımda revize edilen hastalarda sağ kalım oranı % 100 idi. On hasta revizyon kararı verildiğinde entübeydi, bir hasta ise yeniden entübe edildi. Revize edilen hiçbir hastada yara yeri enfeksiyonu, derin sternum enfeksiyonu, sepsis, sternum ayrılması gibi komplikasyonlar gelişmedi. Sonuç: Açık kalp cerrahisi geçiren hastaların postoperatif dönemde tam donanımlı yoğun bakımda yeniden opere edilebileceğini ve bu şekilde yapılan bir müdahalenin gerekli ön hazırlıklar yapıldığı takdirde mortalite ve morbiditede artışa neden olmayacağını, aksine transfer nedeniyle doğacak riskleri azaltacağını düşünmekteyiz. Anahtar Sözcu¨kler: Açık kalp cerrahisi; Yoğun bakım; Reoperasyon ABSTRACT Aim: Sometimes it is needed to reoperate the patient after open heart surgery due to various reasons. The purpose of this study is to share our clinical experiences and reduce the mortality and morbidity rates and multiple risk factors arising from the transport of the patients undergoing emergent reoperation after open heart surgery. Material and Methods: Eleven patients undergoing reoperation between November 2014 and July 2016, one in operating room and ten in intensive care unit, were evaluated retrospectively Results: Nine patients undergoing reoperation were male and two were female. The diagnosis necessitating reoperation in intensive care unit were as following, pneumothorax for one patient, heparine induced thrombocytopenia, massive bleeding for two each patients and fulminan hemodynamic instability for five patients. One patient was operated in the operating room because of cardiac arrest and the patient died on the postoperative second day. Survival rate for the patients ungergoing reoperation in intensive care unit was 100%. Ten patients had been entubated already and one was reentubated after the reoperation decision. We did not observe incisional infection, deep sternal infection, sepsis, sternal dehiscence in any of the patients. Conclusion: In case of appropriate conditions, the reoperation of the patients under emergent instances in intensive care unit with general anesthesia may reduce the mortality and morbidity rates and multiple risk factors arising from the transport of the patient. Keywords: Open heart surgery; Intensive care unit; Reoperation
© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,462 Tekil Ziyaretçi