Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.86-89


SPİNAL DEFORMİTELİ BİR HASTADA BİLATERAL PERKÜTAN NEFROLİTOTRİPSİ OPERASYONUBilateral Percutaneous Nephrolithotripsy in A Patient With Spinal Deformity
İsmail NALBANT, Betül ZENGİN

ÖZET

Nefrolitiazis oldukça sık görülen bir hastalıktır. Ülkemizde üriner sistem taş prevalansı Batı medeniyetindenyüksek oranda, %14.8 olarak raporlanmaktadır. Perkütan nefrolitotripsi (PNL) böbrektaşlarının tedavisinde kullandığımız minimal invaziv cerrahi bir yöntemdir. PNL yöntemi teknik veekipman olarak yıllar içinde gelişim göstermiş olup günümüzde büyük hacimli taşların tedavisindeilk seçilecek cerrahi yöntemdir. Günümüzde PNL ve diğer minimal invaziv tekniklerin kullanımınınartması ile birlikte taş hastalığı tedavisinde açık cerrahi ancak % 1’den az bir hasta grubundauygulanmaktadır. Anatomik anomaliler halen taş cerrahisinde açık yöntem için bir endikasyonteşkil etse de seçilmiş uygun vakalarda PNL’nin daha düşük komplikasyon oranları ve morbidite ileminimal invaziv bir yöntem olarak kullanılabilir olduğunu düşünmekteyiz. Bu yazıda rotaskolyozuolan serebral palsili bir hastada uyguladığımız bilateral PNL tecrübemizi sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Nefrolitiazis; Perkütan nefrolitotripsi; Spinal deformite

ABSTRACT

Nephrolithiasis is a common disease. It is reported higher than Western civilization with a prevalenceof 14.8% in our country. As a minimal invasive surgery, Percutaneous nephrolithotripsy(PNL) is used in the treatment of nephrolithiasis. PNL procedure is progressed by means of techniqueand equipment in years, and become the preferred surgical method for the treatment ofhigh volume renal stones. Today, open surgery is only required for less than 1% of patients withnephrolithiasis with the improvement of PNL and other minimal invasive techniques. Although,anatomical anomalies are still indications for open surgery in the treatment of renal stone disease,we think that PNLcould be used as a minimal invasive technique for the selected patientswith lower morbidity. In this case report, we tried to present our experience of bilateral PNL in acerebral palsy patient with rotascoliosis.
Keywords: Nephrolithiasis; Percutaneous nephrolithotripsy; Spinal deformity

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,644 Tekil Ziyaretçi