Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.65-68

KOMPLİKE OLMAYAN ÜRETEROSKOPİK LASER TAŞ CERRAHİSİNDE RUTİN DJ KATETER KULANIMININPOSTOPERATİF AĞRI ÜZERİNE ETKİSİEffect of Routine DJ Stenting on Postoperative Pain after Uncomplicated Ureteroscopy with Laser Lithotripsy
Mustafa Zafer TEMİZ, Emrah YURUK, Murat TUKEN, Kasim ERTAS, Erçin ALTIOK ,Mehmet Nuri GUNES, Feyzi Arda ATAR, Murat BİNBAY, Ahmet Yaser MUSLUMANOGLU
ÖZETAmaç: Bu çalışmamızda rutin DJ stend kullanımının lazer litotripsi uygulanan komplike olmayan üreterorenoskopiolgularında postoperatif ağrı üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.Materyal Method: Kanuni Sultan Suleyman Eğitim Araştırma Hastanesi üroloji kliniğinde Aralık 2011ve Şubat 2013 tarihleri arasında Holmium-YAG laser (365 micron; 0.5-1.4J/5-10 Hz) ile lithotripsiuygulanan 139 üreterorenoskopi olgusu retrospektif olarak incelendi. Komplike olmayan üreterorenoskopiuygulanmış 98 hasta çalışmaya dahil edildi. Random olarak 24-26 F DJ stend yerleştirilenhastalar grup 1 ve DJ stend uygulanmayan diğer hastalar ise grup 2 olacak şekilde iki hasta grubuoluşturuldu. Tüm hastalarda postoperatif ilk gün, 5. ve 7. günlerde visuel ağrı skoru (VAS) ile ağrışiddeti değerlendirmesi uygulandı.Bulgular: Toplam 48 hastada (% 48.9) DJ stend uygulandı. Hastaların 59’ u kadın 39’ u erkekti (1.5:1).Ortalama yaş 36.7 (18-74) saptandı. Taş lokalizasyonu olguların 34’ ünde (%34.6) proksimal yerleşimliyken,64’ ünde (% 65.4) distal yerleşimliydi. Ortalama taş çapı 12.3 mm (8-22) olarak belirlendi.Ortalama yaş, cinsiyet dağılımı ve ortalama taş çapı her iki grupta benzer saptandı. Postoperatif ilkgün, 5. ve 7. günlerde hesaplanan VAS skorları grup 1 hastalarında anlamlı derecede daha düşüksaptandı (sırasıyla p: 0.01, 0.01, 0.03).Sonuç: Lazer litotripsi uygulanan komplike olmayan üreterorenoskopi olgularında özellikle cerrahidensonra ilerleyen günlerde postoperatif ağrının önlenmesi veya azaltılması amacıyla rutin DJ stenduygulanması tercih edilebilir.
Anahtar Sözcu¨kler: Double J stent; Lazer lithotripsi; Ağrı; Komplike olmayan üreterorenoskopi
ABSTRACTObjectives: We aimed to clarify the role of routine DJ stent insertion during the procedure onpostoperative pain after uncomplicated ureteroscopy with laser lithotripsy.Material and Methods: A total of 139 patients with treated semirigid ureteroscopy (URS) withHolmium-YAG laser (365 micron; 0.5-1.4J/5-10 Hz) lithotripsy in Department of Urology, KanuniSultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey between December 2011 andFebruary 2013 were retrospectively assesed for this case-control study. Among 139 patients, 98 ofthem underwent primary uncomplicated URS (UURS) and were enrolled the study. A 6F 24 to 26cm Double J stent was used randomly some patients. Patients diveded to two groups as stended(group1) and nonstended control (group 2) groups. Mean visual analog scale (VAS) scores wereevaluated at postoperative first, 5th and 7th days for patients in each group.Results: Fourty eight of the 98 (48.9 %) patients had Double J stent. Fifty nine patients were womenand 39 men (1.5:1), with a mean age of 36.7 years (range 18-74). The stones included 34 proximal(34.6%) and 64 distal localizations (65.4%). Average stone diameter was 12.3 mm (8-22 mm). Meanage, gender distrubition and average stone diameter were similar in groups. A statistically significantdifference was found between the two groups for mean VAS scores at postoperative first, 5th and7th days (p: 0.01, 0.01, 0.03 respectively).Conclusion: Routine stenting may be performed for preventing or reducing postoperative painespecially in the upcoming days after uncomplicated ureteroscopy with laser lithotripsy.
Keywords: Double J stent; Laser lithotripsy; Pain; Uncomplicated ureteroscopy

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,639 Tekil Ziyaretçi