Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.57-64

GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNDE SAĞLIK BAKIMI İLİŞKİLİ PNÖMONİ HASTALARININDEĞERLENDİRİLMESİAssessment of Patients with Healthcare Associated Pneumonia in Chest Diseases Hospital
Sertaç ARSLAN, Emre DEMİR, Ayhanım TÜMTÜRK, Özlem ERÇEN DIKEN
ÖZETAmaç: Sağlık Bakımı ile İlişkili Pnömoniler (SBİP), sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ile önemigittikçe artan, yüksek mortalite ve morbiditeye sahip hasta grubudur. Çalışmamızın amacı, göğüshastanesinde SBİP tanısı ile tedavi edilmiş ve solunum örneklerinde etken üretilebilmiş hastalarınyaş, cinsiyet, etken spektrumu, yatış süresi, yoğun bakım gereksinimi, tedaviye yanıt veölüm oranları yönünden SBIP kriterlerleri de gözönüne alınarak değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntemler: Ocak 2013-Temmuz 2014 tarihleri arasında Çorum Göğüs HastalıklarıHastanesi’nde yatarak tedavi edilen Sağlık Bakımı İlişkili Pnömoni hastalarından, balgam/solunumyolu örneklerinde etken üretilebilmiş olan 52 olgu; yaş, cinsiyet, eşlik eden kronik hastalıklar,etken spektrumu, yatış süreleri, yoğun bakım ihtiyacı, başlangıç tedavisin yanıt ve ölüm oranıaçısından retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Toplam 52 olgu; 35 erkek (%67), 17 kadın (%33) hastadan oluşuyordu. Yaş ortalaması71.87 bulundu. En sık görülen ek hastalık 42 (%81) olgu ile KOAH’tı. Yirmialtı hastada (%50) yoğunbakım gereksinimi ortaya çıktı. Nörolojik komorbidite YBÜ ihtiyacı (%88) ve mortalite (%77)için anlamlı risk faktörü olarak saptandı. Toplam 22 hasta (%42) kaybedildi. Başlangıç ampirikantibiyotik tedavisine göre takipte antibiyotik değişikliği gereksiniminde ve mortalitede anlamlıfarklılık saptanmadı. Etkenlere göre mortalite oranında 13 hasta ile (%65) A. Baumanii ilk sıradayer aldı.Sonuç: Sağlık bakımı ilişkili pnömoni hastalarında tedavi başlangıcında seçilen antibiyotik rejiminindaha geniş spektrumlu tercih edilmesi ile mortalite ve yoğun bakım gereksiniminde azalmasaptanmamıştır.
Anahtar Sözcu¨kler: Pnömoni; Sağlık bakımı; Epidemioloji
ABSTRACTObjective: Healthcare-associated Pneumonia (HCAP) gaining importance as healthcare servicesgetting more accessible. In recent studies, suspicion started to rise about the benefits of broadspectrum antibiotics applied empirically because of healthcare related pneumonia criteria. Theaim of this study is to assess HCAP patients to see the difference between broad spectrumantibiotic therapy against narrow spectrum.Method: Having been treated in a chest diseases hospital between January 2013 and July 2014,52 cases of healthcare-associated pneumonia who had positive cultures for sputum/respiratorytract samples were retrospectively examined in age, sex, comorbid diseases, isolated agent,length of hospitalization, intensive care requirement, need for a change in antibiotics dependingon the first line treatment and mortality rate.Results: Thirty-five men (67%) and 17 women (33%) were evaluated. The mean age was 71.87years. Most common comorbidity was COPD (81%). Twenty-six patients (50%) were in needof intensive care. Neurological diseases were found to be most related with intensive carerequirement (88%). Twenty-two patients (42%) were died. A. Baumanii ranked the first with 13patients (65%) for mortality rate according to agents.Conclusion: In our study, no significant difference found between broad spectrum antibioticsgroup and the others in terms of mortality and need for ICU.
Keywords: Pneumonia; Healthcare related pneumonia; Epidemiology; Antibiotics

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,673 Tekil Ziyaretçi