Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.51-56

SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU HASTALARINDA BEDEN ALGISI VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININDEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of Body Perception and Sexual Dysfunctions in Patients with Social Anxiety Disorder
Özgül KARAASLAN
ÖZETAmaç: Genel olarak anksiyete bozukluklarının cinsel işlevleri olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir ancakbu konuda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Ayrıca literatürde Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB) hastalarındabeden algısı ve cinsel işlevleri birlikte değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada SABbulunan kadın hastaların beden algısı ve cinsel işlev bozukluğu (CİB) açısından sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasıamaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AnabilimDalı ayaktan tedavi ünitesine başvuran, DSM-IV TR tanı ölçütlerine göre SAB tanısı konmuş, düzenlibir cinsel hayatı olan, 18-50 yaş arasındaki 30 kadın hasta ve 28 sağlıklı kadın kontrol dahil edilmiştir. Sosyalanksiyete belirtilerinin şiddetini belirlemek için Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ), cinsel işlevlerindeğerlendirilmesinde Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ) ve beden algısının değerlendirilmesi için BedenAlgısı Ölçeği (BAÖ) uygulanmıştır.Bulgular: SAB hastalarında sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında CİB alt paremetrelerinin tamamında düşükskorlar elde edilmiştir (istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm ve tatmin), bu durum istatistiksel olarakanlamlı tespit edilmiştir. Ayrıca hasta grubunda beden algısı puanları kontrol grubundan istatistiksel olarakanlamlı derecede düşük bulunmuştur. Olguların BAÖ puanı ile CİB istek ve orgazm alt boyutu puanı arasındanegatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.Sonuç: Bu çalışmada Sosyal Anksiyete Bozukluklu (SAB) kadınlar da cinsel işlevlerin bütün aşamalarındasağlıklı kontrollerden daha fazla şikayetleri olduğu tespit edilmiştir. En güçlü bozulma orgazm alanında bulunmuştur.Ayrıca bu kadınlarda beden algısı puanları da kontrollerden oldukça düşük bulunmuştur. Bu sonuçSAB’ lu kadınların bedenlerinden memnuniyetsizliğini göstermektedir. Beden memnuniyetsizliği arttıkçaCİB’ nun istek ve orgazm alanlarında özellikle kötüleşme oluyor gibi görünmektedir.
Anahtar Sözcu¨kler: Sosyal anksiyete bozukluğu; Cinsel işlevler; Beden algısı
ABSTRACTObjective: In general, it is known that anxiety disorders affect sexual function negatively, but there arelimited studies in this issue. Moreover, according to our literature knowledge, there was no study evaluatingthe body image perseption and sexual functions together in Social Anxiety Disorder (SAD) patients. In thisstudy, it was aimed to compare female patients with SAD with healthy controls in terms of perception ofbody image and sexual dysfunction.Method: 30 female patients with a diagnosis of SAD according to DSM-IV TR criterias who has regular sexuallife and applied to the outpatient treatment unit of Bozok University Medical Faculty Mental Health andDiseases Department were included in the study. Control group was established with 28 healthy femaleindividuals. The Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) was used to determine the severity of social anxietysymptoms, the Arizona Sexual Experiences Scale (ASES) was used to assess sexual function, and the BodyCathexis Scale (BCS) was used to assess perception of body image.Results: A statistically significant elevation was found in all of the sexual dysfunction subparameters (desire,arousal, lubrication, orgasm and satisfaction) in SAD patients compared to healthy controls. In addition, theperception of body image scores in the patient group were statistically significantly lower than the controlgroup. There was a statistically significant negative correlation between BSS score and sexual dysfunctionrequest and orgasm subscale scores of the cases.Conclusion: This study demonstrates that women with SAD had more complaints than sexual controls at allstages of sexual functioning. Most prominent deterioration was found in the field of orgasm. As the bodydissatisfaction increases, it seems to be especially deteriorating in the areas of the desire and orgasm ofthe sexual dysfunction.
Keywords: Social anxiety disorder; Sexual functions; Body perception.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,666 Tekil Ziyaretçi