Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.47-50

25 YAŞ VE ÜZERİ İZOLE SEKUNDUM ATRİYAL SEPTAL DEFEKTLİ HASTALARDA TEK MERKEZLİ CERRAHİKAPAMA SONUÇLARIMIZThe Results of the Surgical Closure of Atrial Septal Defect Among the Patients Older than 25 Years Old in A SingleCentre
Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Oğuz TAŞDEMİR

ÖZET

Amaç: Erişkin yaşlarda tanı konulan konjenital kalp hastalıklarının %25-30’unu İzole sekundumtip atriyal septal defektler (ASD) oluşturmaktadır. İleri yaşlarda egzersiz intoleransı, atrial taşiaritmiler,sağ ventrikül disfonksiyonu ve pulmoner hipertansiyon gibi patolojilere sebep olarakmorbidite ve mortalitede artışa sebep olabilirler.Gereç ve Yöntemler: 2006-2012 yılları arasında merkezimizde 25 yaş üzerinde transtorasik ekokardiyografidesoldan sağa şant oranı 1,5’in üzerinde olan ve izole sekundum tip ASD tanısıylaopere edilen 26 hasta pulmoner arter basınçları, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları, kardiyotorasikoranları, fonksiyonel kapasite değerleri, ekstübasyon zamanları, yoğun bakım ünitesinde vehastanede kalış süreleri ile mortalite açısından retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Ortalama ekstübasyon süresi 6.8±2.1 ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi 16.1±3.7saat, hastanede kalış süresi 4.2±0.9 gün, New York Heart Associatıon (NYHA) sınıflamasına görefonksiyonel kapasite preoperatif ortalama 2 (2-3), postoperatif 12. ayda ortalama 1 (1-2), kardiyotorasikoran değerleri preoperatif ortalama %59.8±4.6, postoperatif 12. ayda ortalama%57.7±5, preoperatif ortalama pulmoner arter basıncı (PAB) 38.9±9 mmHg iken postoperatif 12.ayda PAB 30.1±6.1 mmHg ve preoperatif ortalama sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %58.9±2.3,postoperatif 12. ayda %68.5±2.6 olarak tespit edildi.Sonuç: Her yaş grubunda başarıyla icra edilebilen cerrahi primer ASD tamiri ile mortalite ve morbiditeninönüne geçilebilmektedir.

Anahtar Sözcu¨kler: Atriyal septal defekt; Mortalite; Sağ kalp yetmezliği; Pulmoner hipertansiyon

ABSTRACT

Objective: 25-30% of the congenital heart diseases diagnosed in adult population is constitudedby isolated secundum type atrial septal defect. At later ages it may contribute to an increase inmortality and morbidity by causing exercise intolerance, atrial tachyarrythmias, right ventriculedysfunction and pulmonary hypertension.Material and Methods: Pulmonary artery pressure, left ventricle ejection fraqtion, cardiothoracicindex, functional capacity, extubation time, length of stay in intensive care unit and time ofhospitalization of 26 patients, older than 25 years old, undergoing surgical operation in ourmedical centre between 2006 and 2010 with a diagnosis of isolated secundum type atrial septalwere studied retrospectively.Results: Mean extubation time was 6.8±2.1 hours, length of stay in intensive care unit was16.1±3.7 hours, time of hospitalization was 4.2±0.9 days. Preoperative functional capacityaccording to NYHA was 2 (2-3) and was 1 (1-2) on the postoperative 12th mounth. Cardiothoracicindex was %59.8±4.6 preoperatively and was %57.7±5 on the postoperative 12th mounth.Preoperative mean pulmonary artery pressure was 38.9±9 mHg and was 30.1±6.1 mmHg on thepostoperative 12th mounth. Left ventricle ejection fraction was %58.9±2.3 preoperatively andwas %68.5±2.6 on the postoperative 12th mounth.Conclusion: It is possible to avoid the increase in mortality and morbidity with primary surgicalrepair of atrial septal defect , which is performed successfully to all patients of all ages.
Keywords: Atrial septal defect; Mortality; Right heart failure; Pulmonary hypertension

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,655 Tekil Ziyaretçi