Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.41-46

ANATOMİ EĞİTİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN GÖRÜŞLERİViewpoints of Research Assistants on Anatomy Training
Viewpoints of Research Assistants on Anatomy Training Seher YILMAZ, Yrd. Doç. Dr.Hatice SUSAR, Araş. Gör.İbrahim KARACA, Uzm.Halil YILMAZ, Öğr. Gör.Mehtap NİSARİ, Yrd. Doç. Dr.Tolga ERTEKİN, Doç. Dr.Seher YILMAZ, Hatice SUSAR, İbrahim KARACA, Halil YILMAZ, Mehtap NİSARİ,Tolga ERTEKİN


ÖZET

Anatomi eğitimi ve bu eğitiminin nasıl olması gerektiği yıllardır araştırılan ve geri bildirimlerledeğerlendirilen bir konudur. Yapılan çalışmada 212 tane araştırma görevlisinin anatomi eğitimiile ilgili görüşleri değerlendirilmiş ve anatomi eğitiminin uzmanlık dönemlerinde ve öğrencilikdönemlerinde nasıl olması gerektiği konusundaki yorumları anket çalışması ile toplanmıştır. Anketçalışması Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi temel ve klinik bilimlerinde görev yapan araştırmagörevlileri üzerinde yapıldı. Toplam 212 araştırma görevlisi çalışmaya dahil edildi. Araştırma görevlileri,4 tanesi açık uçlu olmak üzere toplam 13 soru içeren bir ankete yanıt verdiler. Araştırmagörevlilerinin %50.5’i bulundukları bölümlerdeki lisans eğitiminde almış oldukları anatomidersini yararlı, % 24.1’i çok yararlı, %17.9’u yararsız olarak değerlendirirken, % 7.5’i ise kararsızolduğunu belirtmiştir. Araştırma görevlilerinin %51.9’u lisans eğitiminde verilen anatomi derslerininiçeriğini yeterli bulurken, % 31.1’i artırılması gerektiğini, % 14.2’si azaltılmasını, % 2.4’ü ise,anatomi dersinin gerekli bir ders olmadığını belirtmişlerdir. Araştırma görevlilerinin görüşleriniiçeren bu çalışma, eğitime yardımcı olabileceği inancıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anatomi; Anatomi eğitimi; Tıp; Geri bildirim.

ABSTRACTObjective: The topic of how anatomy and anatomy training should be has been discussed withstudies and feedbacks in recent years. In this study, the viewpoints of 212 research assistantson anatomy training were evaluated, and their comments on how the anatomy trainingshould be during specialization periods and in study years at universities were collected withquestionnaires. The questionnaires were made with the research assistants working in basicand clinical units of Erciyes University, Faculty of Medicine. A total of 212 research assistantswere included in the study. The research assistants answered to a questionnaire that included13 questions 4 of which were open-ended. 50.5% of the research assistants found the anatomytraining they received in their undergraduate study departments as helpful, 24.1% found it avery helpful, and 17.9% found it as not helpful; and 7.5% stated that they were indecisive. 51.9%of the research assistants found the contents of the anatomy classes provided to them duringundergraduate education as adequate, 14.2% stated that the number of these classes should bedecreased, and 2.4% stated that anatomy classes were not necessary. This study, which includesthe viewpoints of research assistants, is presented with the belief that it would be helpful toeducation.

Key words: Anatomy; Anatomy Education; Medicine; Feedback

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,651 Tekil Ziyaretçi