Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.29-34

PLANTAR FASİİTLİ HASTALARDA PROLOTERAPİ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİEvaluation of The Effectiveness of Prolotherapy in Patients With Plantar Fasciitis
İlhan DEMİRYILMAZ, Ali FERAH, Emir ŞİLİT

ÖZET

Amaç: Plantar fasiit tanısı konulan hastalarda proloterapi tedavisinin ağrıyı azaltmadaki etkinliğiniaraştırmaktır.Gereç ve Yöntemler: Plantar fasiit tanısı konulan 28 hasta (17 kadın, 11 erkek) çalışmaya alınmıştır.Ortalama 2 seans proloterapi uygulanan hastaların tedavi öncesi ve sonrası ağrı düzeyleriVizüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirilmiştir. VAS değerlerinin karşılaştırılmasında bağımlıgruplar için t-testi kullanılmıştır.Bulgular: Tüm hastalarımız tedaviye uyum sağlamış, hiçbirinde tedavi gerektirecek komplikasyongelişmemiştir. Tedavi sonrası 1. ve 3. aylarda elde edilen VAS skorlarının tedavi öncesinegöre anlamlı ölçüde düştüğü tespit edilmiştir (p=0.00).Sonuç: Plantar fasiit tedavisinde güvenilir ve etkin bir yöntem olarak proloterapi daha invazivtekniklerden önce akla getirilmelidir.
Anahtar Sözcu¨kler: Plantar fasiit; Proloterapi; Topuk ağrısı

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study was to determine the efficacy of prolotherapy for reducingpain in patients with plantar fasciitis.Material and Methods: 28 patients (17 female, 11 male) with plantar fasciitis were includedthe study. They were receiving 1-3 injections of prolotherapy and Visuel Analog Scale (VAS) forpain was used to evaluate clinical results before and after treatment. Paired sample t-test wasused for data analysis.Results: All patients were well tolerated the prolotherapy and none of them had a seriouscomplication. The results showed that VAS scores were decreased significantly in all patients at1-3 months after treatment (p=0.00).Conclusion: we concluded that prolotherapy is an effective and safe option for treating plantarfasciitis before proceeding more invasive techniques.

Keywords: Plantar fasciitis; Prolotherapy; Heel pain

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,643 Tekil Ziyaretçi