Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.20-28

KORONER ARTER BAYPAS CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN NÖROKOGNİTİF DEĞİŞİKLİKLER İLEİNTRAOPERATİF SEREBRAL OKSİMETRE DEĞERLERİ ARASINDAKİİLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Relationship Between the Intraoperative Cerebral OxymeterValues and Neurocognitive Dysfunction Among the Patients Undergoing Coronary Arter Bypass Graft in the Early Period
Zafer Cengiz ER, Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Koray AK, Selim İŞBİR, Sinan ARSAN

ÖZET

Amaç: Ameliyat sonrası kognitif fonksiyon bozukluğu, kalp ameliyatından sonra sık görülen bir nörolojikkomplikasyondur. Tanıda standartlaşmış klinik değerlendirme testlerinin olmaması ve uygulanan testlerinzaman alıcı olması, genellikle bu sorunun göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Kognitif fonksiyon bozukluğupostoperatif dönemde hastanede kalış süresini uzatmakta, iş gücü kaybını artırmakta, tedavi maliyetinindede artışına neden olmaktadır. Çalışmanın amacı koroner arter bypass cerrahisi (KABC) yapılan hastalarınameliyat esnasında kaydedilen serebral oksijen saturasyon değerleri ile postoperatif erken dönemde görülennörokognitif (NK) bozukluklar arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.Hasta ve Yöntemler: Çalışmaya merkezimizde 05/09/2014 ile 05/10/2014 tarihleri arasında KABC uygulanan,40 hasta dahil edilmiştir. KABC yapılan hastaların operasyondan 1 gün önce, postoperatif 3 ve 5. günlerdenörokognitif testler yapılmıştır. Bu testler: Sözel bellek süreçleri testi, mental kontrol konsantrasyon testi, sayımenzili testi ve sözel akıcılık testidir.Serebral oksijen düzeyleri (rSO2) operasyona girişte, operasyon süresince ortalama değeri rSO2, en düşükve en yüksek serebral oksimetre rSO2 değerleri kaydedilmiştir. Operasyon öncesi nörokognitif test puanlarıile postoperatif 3 ve 5. gündeki test puanları arasındaki farklar bulunmuş, bu farklarla serebral oksimetredeğerleri arasındaki korelasyonlar araştırılmıştır.Sonuç: Çalışmaya katılan KABC olan tüm hastalarda nörokognitif test skorlarının postoperatif 3. günde operasyonöncesine göre azaldığı görülmüştür. Bununla beraber bu değerler tüm hastalarda postoperatif 5. gündetekrar anlamlı olarak postoperatif 3. güne göre yükselmiştir. Giriş anındaki rSO2 değeri arttıkça ve girişrSO2 değeri ile intraoperatif ortalama rSO2 değeri arasındaki fark azaldıkça anlık bellek, tanıma ve genel nörokoğnitiftest skorları postoperatif test skorlarındaki düşüş azalmaktadır. İntraoperatif maximum rSO2 değeriarttıkça posoperatif 5. gündeki nörokognitif test skorları iyiye doğru gittiği görülmüştür.Yorum: KABC operasyonu sonrası erken dönemde nörokognitif fonksiyonlar bozulmaktadır; ancak bu bozulmapostoperatif geçen süre ile düzelme göstermektedir. Serebral saturasyonu iyi olan ve operasyon esnasındaserebral saturasyonu daha iyi korunan hastalarda nörokognitif disfonksiyon daha az olmaktadır.

Anahtar Sözcu¨kler: Kardiak cerrahi; Ameliyat sonrası kognitif fonksiyon bozukluğu; Serebral saturasyon

ABSTRACT

Objective: The postoperative cognitive dysfunction is one of the common neurologic complications aftercardiac surgery. The lack of standardized clinical evaluation tests in diagnosis and the fact that the appliedtests are time-consuming usually makes it overlooked. Cognitive dysfunction in the postoperative periodextends the duration of hospital stay, loss of labor force increases, the hospital costs. The aim of the studyis to investigate the relationship between cerebral oxygen saturation values seen in the early postoperativeperiod and neurocognitive disorders in the patients undergoing CABG.Patients and Methods: 240 patients undergoing CABG in our clinic (Pendik Marmara University Trainingand Research Hospital, Cardiovascular Surgery ward) between 05/09/2014 and 10/05/2014 were included.Neurocognitive tests were applied to the patients one day before the operation, postoperative 3rd and 5thdays. These tests: Verbal memory test processes, mental control, concentration test, test of the numberrange and verbal fluency test.Before the operation the initial cerebral oxygen level (rSO2), during the operation the lowest, the averageand the highest rSO2 values were recorded. The differences between the neurocognitive test scores ofpreoperative and postoperative 3rd and 5th days were calculated and the correlation of neurocognitive testscores and cerebral oxygen levels were investigated.Results: On the postoperative 3rd day the neurocognitive test scores were lower in comparison with thepreoperative values. And on the postoperative 5th day these values were higher in comparison with thepostoperative 3rd day. As the initial rSO2 value increases and the deficiency between the inital rSO2 andintraoperative mean rSO2 values decreases, the neurocognitive test scores on the postoperative 3rd and 5thdays increase. It was also observed that as the intraoperative maximum rSO2 value increases, neurocognitivetest scores on the postoperative 5th day change for the better.Conclusion: Neurocognitive functions can be affected badly after CABG in the early period. But this stuationgets better on the postoperative period. Neurocognitive dysfunction is less seen in patients having goodpreoperative and intraoperative cerebral saturation values.
Keywords: Cardiac surgery; Postoperative cognitive dysfunction; Cerebral saturation

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,677 Tekil Ziyaretçi