Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2017.13-19

65 YAŞ ÜSTÜNDEKİ BİREYLERİN AĞRI KESİCİ KULLANIM SIKLIĞI VE ÖZELLİKLERİThe Frequency and Characteristics of Painkiller Usage of Individuals Over 65 Years Old.
Özlem BALBALOĞLU
ÖZETAmaç: Yaşlılarda kronik ağrı ile baş etmede SOAİİ çok sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer ilaç gruplarıile uzun süreli ve kontrolsüz kullanıldığında yan etki oranları artmaktadır. Bu çalışmada Yozgatilinde 65 yaş üstü hastaların SOAİİ ne tür ilacı kullandıkları, ne sıklıkla ve doktor kontrolü olupolmadığı belirlemek istedik.Metod: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran 65yaş üstü hastalar dahil edildi. Hastalar yaşlarına göre 4 gruba ayrıldı. Olguların, kullanılan analjezikilaç seçimi, ne kadar süredir kullandığı, doktor kontrolü olup olmadığı kayıt edildi.Bulgular: Çalışmaya 65 yaş üstü 160 erkek 308 bayan toplam 468 hasta alındı. 65-70 yaş arasındatoplam 304, 70-75 yaş arasında toplam 86, 75-80 arası toplam 58, 80-85 arası toplam 20 kişiçalışmaya alındı. 65-70 yaş arasında en yüksek olarak 141 (%46,4) kişi SOAİİ ve parasetamol,sadece SOAİİ kullananların sayısı 103 %33,9 du. 70-75 yaş arasında en yüksek 53 (%61,6) kişiSOAİİ ve parasetamol ve sadece SOAİİ kullananların sayısı 20 %23,3 du. 75-80 yaş arasında enyüksek 28 (%48,3) kişi SOAİİ ve parasetamolu ve sadece SOAİİ kullananların sayısı 15 %25,9 du.80-85 yaş arasında opioid ve SOAİİ ve parasetamol kullanımı 6 kişi ( %30) olup en yüksek dı.Sadece SOAİİ kullananların sayısı 5( %25) dı.Sonuç: Hastaya olabildiğince kontrollü, yararlı ve kolay uygulanabilir, yan etki ve ilaç etkileşimlerien aza indirgenmiş bir ilaç şeması düzenlenmesi gerekmektedir.
Anahtar Sözcu¨kler: SOAİİ; Geriatri; Ağrı
ABSTRACTAim: NSAIDs are frequently used in the elderly to cope with chronic pain. Adverse effect ratesare increased when used with other drug groups for long periods and uncontrolled use. In thisstudy, we wanted to determine over the 65 years old patients in the Yozgat province how oftenuse NSAID without supervision of the doctor and determine the frequency of this uncontrolleduseMaterial and Methods: Bozok University Medical Faculty Patients over 65 years old who werereferred to the physical medicine and rehabilitation polyclinic were included. Patients weredivided into 4 groups according to their age. The cases were recorded using the analgesic drugused, how much they used, whether or not they were physician-controlled.Results: A total of 468 patients (160 males and 308 females) over 65 years of age were includedin the study. Among the 65-70 age group were the highest 141 (46.4%) persons use SOAİİ andparacetamol, only NSAİD users 103 (33.9 %). Among the 70-75 age group were the highest 53(61.6%) persons use NSAİD and paracetamol, and only NSAİD users 20% 23.3. Among the 75-80age group were the highest 28 (48.3%) persons use NSAİD and paracetamol, and only NSAİDusers 20 (%23.3). The use of opioids and NSAİD and paracetamol among 20 persons aged 80-85 years was the highest 6 (30%) person and was. Only the number of NSAİİ users is 5 (25%).Conclusion: It is necessary to arrange a drug scheme that is as controlled as possible, beneficialand easy to administer to the patient, with the most reduced side effects and drug interactionsbeing minimized.
Keywords: NSAİD; Geriatrics; Pain

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,667 Tekil Ziyaretçi