Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.102-105

GEBELİKTE PRİMER BEYİN TUMORU; MENINGIOMA

Primary Intracranial Tumor In The Pregnancy; Meningioma
Sefa ARLIER

ÖZET

Amaç: Meningiomlar beyin ve spinal kordun meningeal örtülerinden köken alan, gebelikle birlikteen sık görülen primer intrakraniyal beyin tümörüdür. Gebelikte aynı yaş hasta grubuylakarşılaştırıldığında meningioma görülme sıklığının artmamasına rağmen, gebelik esnasında varolan meningioma klinik açıdan daha da belirgin ve semptomatik hale gelebilir. Gebeliğin herhangibir döneminde acil cerrahi müdahale zorumluğu oluşabilir. Bu olgu ile gebelikte meningiomavarlığında klinik yönetimi tartışmayı amaçladık.Olgu: Olgumuz 37 yaşında gebelikte meningioma tanısıyla stabil takip edilmekteydi. Gebeliğin31. haftasında gelişen nörolojik defisit, şiddetli baş ağrısı ve genel durumda bozulma saptanmasıüzerine acil olarak beyin cerrahi kliniğine yatırıldı. MRI’da sağ kortikal bölgeden başlayıp beyintabanına doğru uzanan, beyinde kayma yapan, gebelik öncesi boyutlarına göre 3 kat büyümegösteren 60.5x42.5x69 mm boyutunda kitle gözlemlendi. Acil cerrahi müdahale yapılarak sezaryenile doğum gerçekleştirildi, aynı seansta kraniotomi yapılarak tümör çıkartıldı.Sonuç: Gebelikte meningiomalar hızla büyümesi, mevcut klinik durumu değiştirmesi veya akutkomlikasyon eklenmesi ile ciddi problemlere yol açabilir. Gebelikle birlikte görülen meningiomahastalarında karşılaşılabilecek problemlerin tedavisi Obstetrisyen, Beyin Cerrahi, Anestezi veYeni Doğan uzmanından oluşan multidisipliner ekip ile yönetilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Meningioma, Gebelik, Sezaryen.

ABSTRACT
Objective: Meningioma’s originated from the brain and spinal cord meningeal cover are mostcommon primary intracranial tumor in the pregnancy. Although compared to the same agegroup of patients incidence of meningioma are not increased in the pregnancy but it may becomemore apparent clinical and may require emergency surgeon during pregnancy. In this casewe aim to discuss clinical management meningioma in the pregnancy.Case: Our patient was 37 years with a diagnosis of meningioma with clinical stable in the pregnancy.Because of severe headaches, general deterioration and emergency neurological deficitsat the 31 weeks, patient was emergently admitted to the neurosurgery clinic. MRI (MagnetıcResonans Imagine) shows that Starting from the right cortical areas on extends from thebase of the brain, after the 60.5x42.5x69 mm showing 3-fold growth compared to the size beforepregnancy which is caused to shift in the brain. Emergency caesarean section was performedand the tumor was removed with craniotomy at the same period.Conclusion: Meningioma in pregnancy can lead to serious problems by rapidly growing, changingthe current clinical situation or adding acute complications. The treatment of the problemsthat can be encountered in meningioma in the pregnancy should be managed with multidisciplinaryteam consisting of Obstetrician, Brain Surgery, Anesthesia and Neonatal specialists

Key words: Meningioma, Pregnancy, Caesarean Section.

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 695,334 Tekil Ziyaretçi