Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.76-79

OBEZİTENİN KADINLARDA FERTİLİTE VE GEBELİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

The Impact of Obesity on Female Fertility and Pregnancy

Mustafa KARA, Yaprak ENGİN ÜSTÜN

ÖZET

Obezite subfertilite ile birliktedir ve obezite arttıkça daha düşük gebelik oranları ve gebelik oluşmasıiçin gereken zamanda artışa yol açıyor gibi görünmektedir. Obezite gebelik sırasında pekçok maternal ve fetal risklere yol açmaktadır. Bu riskler obezitenin derecesi arttıkça daha sıkgörülür. Bu problemlerle başa çıkmak ve olası riskleri azaltmak klinisyene çözülmesi gerekenbir sorun olarak yansır. Bu derleme obezitenin fertilite ve gebelik üzerine olan etkisi konusundaışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: Obezite; Fertilite; Gebelik

ABSTRACTObesity is associated with subfertility and increasing obesity appears to be lead to lower spontaneouspregnancy rates and increased time to pregnancy. Obesity during pregnancy is associatedwith numerous maternal and perinatal risks. The risk of problems increases with increasingdegrees of obesity. Managing these problems, and potentially reducing their risk, can posea challenge to the clinician. In conclusion, this review will highlight the impact of obesity onfemale fertility and pregnancy.

Key words: Obesity; Fertility and Pregnancy

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,266 Tekil Ziyaretçi