Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.70-75

ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI

Antibiotic Resistance Rates and Bacteria Isolated From Urine Samples Of Pediatric Patients In Ordu


Mustafa Kerem ÇALGIN, Yeliz ÇETİNKOL, Abdullah ERDİL

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada hastanemize başvuran idrar yolları enfeksiyonu (İYE) tanısı almış çocuklarda idrar kültürlerindeüreyen mikroorganizmaların sıklık ve duyarlılıklarının saptanması amaçlanmıştır. Bulgularımızagöre bölgemizdeki ampirik antibiyotik seçenekleri belirlenebilecektir.Gereç ve Yöntemler: İki yıllık sürede idrar kültürlerinde anlamlı üreme olan 1167 çocuk hasta örneği çalışmayadahil edilmiştir. Hastalardan uygun şartlarda alınan orta akım idrar örnekleri, %5 koyun kanlı agarve eosin metilen blue (EMB) agar besiyerlerinin yüzeyine inoküle edilmiştir. İzolatların tanımlanması veduyarlılık testleri Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre VITEK 2 Compact (bio-Merieux-Fransa) sistemi ile yapılmıştır.Bulgular: Üreyen mikroorganizmalar içinde en sık Escherichia coli (%73,1) görülmüş olup bunu sırasıylaKlebsiella spp. (%9,6) ve koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) (%5) takip etmiştir. Enterobacteriaceae grububakterilerde direnç en çok ampisilin (%69) ve trimetoprim-sülfametoksazole (SXT) (%34,4) karşı gözlenirken,en az meropenem (%0,8) ve amikasine (%5) karşı tespit edilmiştir. KNS ve Staphylococcus aureus izolatlarındaen dirençli antibiyotik penisilin olurken (%90 ve %88) her iki grupta da linezolid, vankomisin ve teikoplaninekarşı direnç saptanmamıştır. Enterococcus spp. izolatlarında ise en fazla direnç ampisiline (%76)karşı gözlenmiştir.Sonuç: Saptanan sonuçlar bölgemizde çocukluk dönemindeki İYE sağaltımında antibiyogram yapılmasınınönemini ve gerekliliğini göstermekte; ampirik tedavi başlanması gereken durumlarda ise ampisilin, amoksisilin-klavulanik asit, sefuroksim ve SXT tercih edilmesinin uygun olmayacağını düşündürmektedir. Düşükdirenç nedeniyle aminoglikozidler ampirik tedavide önerilebilecek antibiyotiklerdir.

Anahtar Kelimeler: Ampirik tedavi; Antibiyotik direnci; Çocuklar; İdrar analizi

ABSTRACTObjective: We aimed to detect common microorganisms in children with urinary tract infections (UTIs)in our hospital and to determine empirical antibiotic options according to their antibiotic sensitivity andresistance patterns.Materials and Methods: The samples of 1167 pediatric patients with significant growth in urine cultures fora period of two years were included in the study. Midstream urine samples were taken from patients underappropriate conditions and inoculated to blood agar and eosin methylene blue (EMB) agar. Identification ofisolated strains and susceptibility testing was performed by VITEK 2 Compact (bioMerieux-France) systemaccording to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) criteria.Results: Escherichia coli was the most frequently isolated bacteria with the rate of 73.1% and this wasfollowed by Klebsiella spp. (9.6%) and coagulase-negative staphylococci (CNS) (5%). While Enterobacteriaceaefamily were found to be more resistant to ampicillin (69%) and sulfamethoxazole/trimethoprim(SXT) (34.4%), the resistance patterns to meropenem (0.8%) and amikacine (5%) were the lowest. CNS andStaphylococcus aureus were found more resistant to penicillin (90% and 88%) and there were no resistanceto linezolid, vancomycin and teicoplanin. The antibiotic which had the highest resistance rate was ampicillin(76%) for Enterococcus spp. isolates.Conclusion: The present study proved the importance and requirement of culture and antibiogram. Thesefindings show ampicillin, amoxicillin-clavulanic acid, cefuroxime and SXT are not suitable drugs for empirictherapy for UTIs treatment. Aminoglycosides may be recommended antibiotics because of the low resistancerates.

Key words: Empiric therapy; Antibiotic resistance; Children; Urinanalysis

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 695,321 Tekil Ziyaretçi