Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.65-69

MİGREN HASTALARINDA MERKEZİ KORNEA KALINLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of Central Korneal Thickness In Migraine Patients
Mehmet COŞKUN

ÖZET

Amaç: Migren hastalarında merkezi korneal kalınlığın (MKK) normal populasyonla karşılaştırılması.Gereç-yöntem: Göz polikliğine başvuran hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi.Önceden migren tanısı almış 28 kadın hastanın 56 gözü çalışma grubu olarak, refraksiyon kusurunedeniyle başvuran sistemik ve oküler hastalık hikayesi olmayan 34 kadın hastanın 68 gözü kontrolgrubu olarak değerlendirildi ve gruplar göz içi basıncı (GİB) ve MKK açısından değerlendirildi.Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların yaş ortalaması 33,57±8,24 yıl iken kontrol grubunda34,65±6,54 yıldı. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. MKK değerleri çalışma grubunda521,69±35,74 µm, kontrol grubunda 546.15 ±32,39 µm bulundu, fark istatistiksel anlamlıydı (P<0.05). GİB değerleri çalışma grubunda 13,23±2,33 mm Hg, kontrol grubunda 13,32±2,12 mm Hgölçüldü fark istatistiksel anlamlı değildi (P >0.05).Sonuç: Migrenli hastalarda MKK değerleri normal populasyona göre anlamlı olarak düşük bulundu.Migren ve glokomun vasküler ve nörolojik faktörlerin etkili olduğu iki hastalık olduğu gözönünealındığında migren hastalarında MKK’nin ince olmasının glokom değerlendirilmesinde özellikledikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Merkezi kornea kalınlık; Migren; Glokom

ABSTRACTPurpose: Comparison of central corneal thickness in migraine patients with normal population.Material and methods: Files of patients who applied to eye clinic before were browsed. 56 eyeof 28 women patients who were diagnosed with migraine before was accepted as study groupwhile 68 eye of 34 women patiens who were applied to hospital for refraction failure and hadn’tany ocular disease before as control group. All patients in two group was examined for intraocularpressure (IOP) and central corneal thickness (CCT).Results: Mean age of patients in study group was 33,57±8,24 while 34,65±6,54 in control group.Difference of mean age between groups was not statistically significant. Mean CCT of study groupwas 521,69±35,74 µ while 546.15±32,39 µ in control group, showing a statistically significantdifference. Mean IOP of study group was 13,23±2,33 mmHg while 13,32±2,12 mm Hg in controlgroup, showing a statistically nonsignificant difference.Conclusions: CCT of migraine patients was found to be statistically significant in study group comparedto controls. We figure out that when considering glaucoma, CCT have to be taken intoconsideration given the fact that vascular and neurologic factors are influential in migraine andglaucoma.

Key words: Central corneal thickness ; Migraine; Glaucoma

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 695,317 Tekil Ziyaretçi