Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.60-64

BİRİNCİ TRİMESTERDE MEYDANA GELEN SUBKORYONİK HEMATOMUN PRETERM DOĞUM VE FETAL GELİŞİM GERİLİĞİ İLE İLİŞKİSİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of the Association Between Preterm Birth and the Fetal Growth Deficiency in Subkoryonic Hematoma inthe First Trimester


Erdem ŞAHİN, Yusuf MADENDAĞ, Gökhan AÇMAZ, İlknur ÇÖL MADENDAĞ,Mefküre ERASLAN ŞAHİN, Eda Ülkü KARAKILIÇ, Evrim BAYRAKTAR, Ahter Tanar TAYYAR


ÖZET

Amaç: Birinci trimesterde meydana gelen subkoryonik hematomların büyüklüğü ile preterm doğum vefetal gelişim geriliği ilişkisini araştırmak.Method: Çalışma 01.06.2010- 01.01.2016 tarihleri arasında ilk trimesterde vajinal kanama nedeni ilebaşvuran ve ultrasonografik olarak subkoryonik hematom tespit edilen hastaların değerlendirilmesi ileyapılmıştır. Subkoryonik hematomun büyüklüğü kanamanın lineer uzunluğunun aynı andaki gestasyonelkeseye oranlaması ile yapılmıştır. Gestasyonel kese uzunluğunun kanama alanının lineer uzunluğunaoranı %20’nin altında ise hematom küçük, %20-50 arasında ise orta, %50’ın üzerinde ise büyük olaraksınıflandırılmıştır. Hematomun büyüklüğü ile preterm doğum ve fetal gelişim geriliği ilişkisi değerlendirilmiştir.Bulgular: Toplam 847 hasta değerlendirilmiş olup kriterleri karşılayan 84 hasta analiz edildi. Hastalarhematom büyüklüklerine göre küçük(n:26), orta(n.24) ve büyük(n:34) olarak gruplandırıldı. Küçük hematomvarlığında hastaların %7,6’sı preterm doğum yapmış, %7,6’sında fetal gelişim geriliği saptandı.Orta büyüklükte hematom varlığında hastaların %8,3’ü 34 hafta altında %25’i 37 hafta hafta altında pretermdoğum yapmış, hastaların %12,5’inde fetal gelişim geriliği saptanmıştır. Artmış olumsuz perinatalsonuçlar büyük hematom varlığında tespit edilmiştir. Hastaların %20,5’i 34 hafta altında %47’si 37 haftaaltında preterm doğum yapmış, hastaların %35,2’sinde fetal gelişim geriliği tespit edilmiştir.Sonuç: Subkoryonik hematomun meydana geldiği gestasyonel hafta ve hematomun büyüklüğü prenatalsonuçları belirleyen iki önemli prognostik faktördür. Özellikle birinci trimesterde meydana gelen genişhematomlar preterm doğum ve fetal gelişim geriliği için daha fazla risk taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: Subkoryonik hematom; Preterm doğum; Fetal gelişim geriliği

ABSTRACTBackground: We aimed to investigate first trimester subchorionic hematoma size effect on pretermdelivery and fetal growth retardation.Materials and Methods: The study was conducted between 01.06.2010- 01.01.2016 and we admittedthe patients who had first trimester vaginal bleeding and subchorionic hematoma detected byultrasound. Subchorionic hematoma size was classified by the linear length of hematoma than thegestational sac. If the ratio less than 20% were defined as small hematoma, between 20-50% moderateand over 50% defined large hematoma. Subchorionic hematoma size effect on preterm delivery andfetal growth retardation were evaluated.Results: Total 847 patients evaluated and 84 patients who met the criteria were analyzed.Patients were classified according to the size of the hematoma (small (n:26), moderate (n:24) andlarge (n:34)). The group identified a small hematoma both preterm birth and fetal growth retardationwas detected 7.6%. In moderate hematoma group we found preterm birth ratio %25 and fetal growthretardation ratio %12,5. Especially increased adverse perinatal outcome was determined in largehematomas. In large hematoma group we found preterm birth ratio 20.5% less than 34 weeks and 47%less than 37 weeks, fetal growth retardation was detected in 35.2% of patients.Conclusion: Gestational age and size of the hematoma are the most important prognostic factor indetermining prenatal results. Especially large hematomas occurred in the first trimester are at a greaterrisk for preterm delivery and fetal growth retardation.

Keywords: Subchorionic hematoma; Preterm delivery; Fetal growth retardation

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,287 Tekil Ziyaretçi