Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.55-59

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Behice ERCİ, Nagihan ÇOKBEKLER, Kevser IŞIK

ÖZET

Amaç: Bu araştırma ebe ve hemşirelerin iletişim beceri düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini Kahramanmaraş il merkezinde bulunan25 Aile Sağlığı Merkezinde çalışan hemşire ve ebeler oluşturdu. Örneklemi ise, araştırmayakatılmayı kabul eden 110 ebe ve hemşire oluşturdu. Veri toplama aracı olarak tanıtıcı anketformu ve İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesindesayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Krusskal Wallis ve Minn-Whitney U testi kullanıldı.Bulgular: Araştırmada 18-23 yaş grubu, bekar, lisans mezunu ve ebe olanların iletişim becerilerinindaha yüksek olduğu saptandı.Sonuç: Araştırma sonucunda yaş ve çalışma yılı arttıkça iletişim becerisinin azaldığı belirlenmiştir.İletişim becerilerini geliştirilmek için hizmet içi eğitimlerin arttırılması önerilebilir.Anahtar kelimeler: Ebe; Hemşire; İletişim becerisi

ABSTRACT

Aim: This study was conducted to determine midwives and nurses communication skills levels.Material and Methods: The population of descriptive study was consisted of nurses and widwiveswho work in 25 Family Health Center in Kahramanmaras city center. The sample consisted of110 midwives and nurses who agreed to participate in the study. The data collection was usedintroductory questionnaire and Communication Skills Evaluation Scale (CSES). Evaluation ofthe data was used number, percentage, mean, standard deviation, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U test.Results: It was found that the communication skills of the 18-23 age group, single, undergraduateand midwife were higher in the study.Conclusion: It was determined that an increased age and years of age decreased communicationskills. Increasing in-service training can be recommend for improving communication skills.

Key words: Midwife; Nurse; Communication skill

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,200 Tekil Ziyaretçi