Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.46-54

TÜRKİYE’DE BİR PSİKİYATRİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN RUHSAL SORUNU OLAN BİREYLERE KARŞI TUTUMLARI İLE TÜKENMİŞLİKLİKLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Relationship Between Burnout and their Attitudes towards Mental Illnesses Nurses Working in a Psychiatric Hospital inTurkey

Sibel ASİ KARAKAŞ, Hatice POLAT, Eda AY, Sibel KÜÇÜKOĞLU

ÖZET

Amaç: Bu çalışma Türkiye’de bir psikiyatri hastanesinde çalışan hemşirelerin ruh sağlığı bozukolan bireye karşı tutumları ve tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcıolarak yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Türkiye’de bir psikiyatri hastanesinde çalışan 177 hemşireoluştururken, örneklemini klinikte çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 139 hemşireoluşturmuştur. Veri toplamada araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak hazırlanan hemşiretanıtıcı bilgi formu ve Maslach tükenmişlik ölçeği, Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik ToplumTutumları Ölçeği kullanılmıştır.Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin 77’ si (%55.4) erkek, 64’ü (%46) 28-35 yaş arasındadırve 80’i (57.6) lisans mezunundur. Hemşirelerin %74.1’ i evli olduğunu , % 40.3 ‘ü 6-12 yıldır hemşirelikyaptığını belirtmiştir. Ruhsal Sorunlu Bireye Yönelik Toplum Tutumları Ölçeğinin iyi niyetalt boyutundan 19.65 ± 3.58; ruh sağlığı ideolojisi alt boyutundan 22.80 ± 5.89; korku dışlamaalt boyutundan 6.78 ± 1.60 puan aldıkları; Maslach Tükenmişlik Ölçeği duygusal tükenme altboyutundan 18.73 ± 4.23; Duyarsızlaşma alt boyutundan 3.81 ± 2.92 ; Kişisel başarıda azalmaalt boyutundan 20.60 ± 4.60 puan aldıkları görülmüştür. Psikiyatri hastanelerinde çalışan hemşirelerde,ruhsal hastalıklara karşı olumsuz tutum ve tükenmişlik arasında pozitif yönde anlamlı birilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05).Sonuç: Çalışma sonucunda, psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin ruhsal hastalıklara karşıolumsuz tutum sergiledikleri ve orta düzeyde tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmiştir. Psikiyatrihastanelerinde çalışan hemşirelerde, ruhsal hastalıklara karşı olumsuz tutum ve tükenmişlik arasındapozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik; Ruhsal hastalık; Tutum; Tükenmişlik

ABSTRACT

Aim: This study was carried out descriptively to investigate the relationship of burnout and theirtowards individuals with mental illness attitudes of nurses working in psychiatry hospital.Materials and Methods: The study sample group included 139 nurses who agreed to participatein the research and worked or were working in the hospital. Introductory information form,Maslach Burnout Inventory (MBI), and the Scale of Public Attitudes Towards People with MentalIllness were used for data collection.Results: Of the nurses included in the study, 77 (55.4%) were male, 64 (46%) were in the 28-35age group, and 80 (57.6%) were college-graduates. Of the nurses, 74.1% was married, and 40.3%was working as a nurse for 6-12 years. Attitudes Questionnaire subscales of the good intentions ofthe Community against mentally ill people ± 19.65, 3.58; the Ideology Of Mental Health subscale22.80 ± 5.89; 6.78 ± 1.60 subscale scores obtained from Fear of Exclusion; Maslach BurnoutInventory subscales Emotional Exhaustion from 18.73 ± 4:23; Depersonalization subscale from3.81 ± 2.92; Reduction In Personal Accomplishment subscales showed that these 20.60 ± 4.60points. It was determined that there was a significant positive correlation between negativeattitudes towards mental illness and burnout (p<0.05).Conclusion: As a result, they experience burnout in nurses working in psychiatry clinicsdemonstrated that negative attitudes towards mental illness and secondary level. Psychiatricnurses working in hospitals, it was determined that there was a significant positive correlationbetween negative attitudes towards mental illness and burnout.

Keywords: Nursing; Mental Illness; Attitude; Burnout

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,271 Tekil Ziyaretçi