Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.38-45

HİPOFİZ ADENOMLARINDA TRANSSFENOİDAL MİKROCERRAHİNİN ENDOKRİNOLOJİK KÜR ÜZERİNE ETKİSİ

Effects of Transsphenoidal Microsurgery in Hypophysic Adenomas on Endocrinological Cure

Densel ARAÇ, Hüseyin BOZKURT, İsmail KAYA, Mehmet Erkan ÜSTÜN

ÖZET

Amaç: Hipofiz adenomları lokal bası etkisi ve hormon salgıları nedeniyle ciddi morbidite ileseyretmektedirler. Tedavideki amaç ise bu bası etkisinin ortadan kaldırılması, hormon hipersekresyonununnormale getirilmesi, normal ön ve arka hipofiz fonksiyonlarının korunması ve olasırekürrens ihtimalinin ortadan kaldırılmasıdır.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda hipofiz lojunda yer kaplayan lezyonu olan ve transsfenoidalmikrocerrahi yapılan 70 hastanın preoperatif, postoperatif erken dönem ve üçüncü ayda alınanhormon değerlerini, endokrinolojik remisyonları açısından incelemeyi amaçladık.Bulgular: Olguların en sık başvuru şikayeti baş ağrısı, galaktore, görme bozukluğu ve akromegaliksemptomlardı. Tümör boyutları 70 olgunun 45‘inde (64.28%) makroadenom, 25’inde (35.7%)mikroadenom olarak saptandı. Olguların 11 tanesi endokrin inaktif adenoma , 25 tanesi prolaktinoma,17 tanesi GH hormon sekrete eden adenoma, 10 tanesi ACTH sekrete eden adenom,6 tanesi GH ve prolaktinsekrete eden adenom , 1 olgu ACTH ve prolaktinoma sekrete edenadenom olarak değerlendirildi. TSC yöntemiyle opere edilen tüm hastalardaki endokrin küroranları: akromegali olgularında % 76.4, akromegali ve prolaktinomalı olgularda %66.6, cushingolgularında %90 cushing ve prolaktinomalı olgularda %100, prolaktinomalı hastalarda %80oranında bulunmuştur.Sonuç: Sonuç olarak transsfenoidal mikrocerrahi daha düşük mobidite ve mortalite oranı ile tümörçıkarılırken normal pitüiter bezin korunmasında güvenli ve etkin bir yöntem olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hipofiz adenomu; Transsfenoidal mikrocerrahi; Endokrin kür

ABSTRACT

Objective: Hypophyseal adenomas cause very high morbidity because of local mass effectand hypophyseal hormones secretion. Treatment goals are hormone secretion normalization,removing local mass effect, protection of both anterior and posterior hypophyseal functions andprevent recurrence.Meterial and Methods: In our study, we examined pre-operative, post-operative early days andthree months after surgery hormonal values in 70 patients operated via transsphenoidal surgeryto evaluate endocrinologic remission. Patients complaints were mostly headache, galactorrhea,vision problems and acromegaly.Results: Hypophyseal lesion size were macroadenoma in 45 (%64.28) patients, microadenomain 25 (%35.7) patients. We evaluated 11 cases have endocrine inactive adenomas, 25 caseshave prolactinomas, 17 cases have growth hormone secreting adenomas, 10 cases have ACTHsecreting adenomas, 6 cases have GH and prolactin secreting adenomas and 1 case has ACTHand prolactin secreting adenoma. Endocrinologic remission rates in patients operated bytranssphenoidal surgery were %76.4 in acromegaly cases, %66.6 in acromegaly and prolactinomacases, %90 in Cushing cases, %100 in Cushing and prolactinoma cases and %80 in prolactinomacases.Conclusion: At the end, transsphenoidal hypophyseal microsurgery was effective and reliabletechnique because of low morbidity and mortality rates and protection the normal pituitaryfunction after surgery.

Key words: Hipophyseal adenoma; Transsphenoidal hypophyseal microsurgery; Endocrinologicremission

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 695,328 Tekil Ziyaretçi