Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.28-37

DİŞİ SIÇAN MİDESİNDE GHRELİN EKSPRESYONU ÜZERİNE OVARİEKTOMİNİN ETKİLERİNİN ANALİZİ

Analysis of Ovariectomy Effects on Ghrelin Expression in Female Rat Stomach

Birkan YAKAN, Arzu YAY, Züleyha DOĞANYİĞİT, Tuba RIHTIM

ÖZET

Ghrelin, büyüme hormonu salgılanması, iştah, besin alımı, karbonhidrat metabolizması, gastrointestinalsitem, kardiovasküler sistem, hücre proliferasyonu ve üreme sistemi üzerine etkileriolan bir hormondur. Biz bu çalışmada bilateral ovariektominin mide dokusunda neden olduğuyapısal değişiklikleri, bu değişikliklerin sonucunda mide mukozasındaki ghrelin immünreaktivitesininnasıl etkilendiğini belirlemeyi amaçladık.Bu çalışmada 36 adet dişi Wistar-albino sıçan kullanılmıştır. Bu sıçanlar, yedi eşit gruba ayrılmıştır.Daha sonra deney grupları östrojen uygulanan ve uygulanmayan gruplara ayrılmıştır. Deneyinsonunda sıçanların mide dokuları çıkarılmıştır. Dokulara rutin hematoksilen-eozin(HE) ve avidinbiyotinmetodu ile ghrelin immünohistokimya boyama prosedürleri uygulanmıştır.Östrojen uygulanmayan ovariektomize sıçanlarda morfolojik farklılıklar gözlenmemiştir. Ovariektomidensonraki 3. ve 5. gün gruplarının gastrik oksintik mukozalarında ghrelin pozitif hücrelerinsayısı önemli derecede artmıştır. Ovariektomiden sonraki 7.gün grubunda gastrik mukozadaghrelin pozitif hücrelerin sayısı azalmıştır. Bu azalma 17-ß östrodiol uygulanmasından kaynaklanmışolabilir.Bu sonuçlar; bilateral ovariektomi gastrik mukozada histolojik değişikliklere neden olmazken,gastrik ghrelin immünreaktivitesi üzerine etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcu¨kler: Mide; Ghrelin; İmmünohistokimya; Ovariektomi

ABSTRACTGhrelin is a hormone, which has effects on growth hormone secretion, appetite, food intake,carbohydrate metabolism, gastrointestinal system, cardiovascular system, cell proliferation andreproductive system. In this study, we have intended to observe that bilateral ovariectomy willbring structural changes in the gastric tissue and as a result of these changes, affect how ghrelinimmunoreactivity in the gastric mucosa.In study, 36 adult female Wistar-albino rats were used. These 36 rats were divided into sevengroups. Later, experiment groups were divided into groups of estrogen-administrated and nonestrogen-administrated. At the end of the experiment, the rats’ gastric tissues were removed.Tissues are administrated ghrelin immunohistochemical staining with avidin-biotin-peroxidaseand routine Hematoxylin –Eosin (HE) method.In the groups of ovariectomized rats that are not administrated estrogen were not monitoredwith morphological differences. With the groups of the third and the fifth day after ovariectomy,the number of ghrelin positive cells in the gastric oxyntic mucosa significantly increased. Withthe group of the seventh day after ovariectomy, the number of ghrelin positive cells in the gastricmucosa was decreased. Decrease in ghrelin positive cells with ovariectomy may be caused byadministration of 17 ß - estradiol.These results suggested that while bilateral ovariectomy causes no histological changes in thegastric mucosa, it is effective on gastric ghrelin immunreactivity

Keywords: Stomach; Ghrelin; İmmunohistochemistry; Ovariectomy

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 695,322 Tekil Ziyaretçi