Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.18-27

PEDİATRİK ONKOLOJİ KLİNİĞİNDE VERİLEN AİLE MERKEZLİ BAKIM EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:HEKİM VE HEMŞİRE GÖRÜŞLERİ

Assessment of Family-Centered Care Training Provided at Pediatric Oncology Clinic: Views of Doctors and Nurses

Ulviye GÜNAY, Sevinç POLAT

ÖZET

Amaç: Bu araştırma; pediatrik onkoloji kliniğinde verilen aile merkezli bakım eğitimi öncesi vesonrası hekim ve hemşirelerin görüş ve uygulamalarını belirlemek amacı ile yapıldı.Yöntemler: Yarı deneysel olarak yapılan çalışmaya 11 hemşire ve 4 hekim katıldı. Araştırmanınverileri; tanıtıcı bilgi formu, hekim ve hemşirelerin aile merkezli bakıma ilişkin görüş ve uygulamalarınıiçeren yarı yapılandırılmış soru formu ile toplandı. Veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirildi.Bulgular: Aile merkezli bakım eğitimi öncesi; hemşirelerden biri aile merkezli bakımın evde yapılanbir uygulama olduğunu, biri ailenin çocuğun bakım ve tedavisine dahil edilmesi olduğunu,diğerleri ise aileye destek, bilgi verme olduğunu belirtti. Hekimler aile merkezli bakımı aileyi veçocuğu bilgilendirmek, gerektiğinde aileden yardım istemek olarak tanımladılar. Bu araştırmadahemşireler aile merkezli bakımdaki rollerini; bilgi vermek, bakımı öğretmek, yardımcı olmakşeklinde tanımlarken, hekimlerden bazıları bilgi vermek, aileye yardım etmek olduğunu belirtti.Araştırmaya katılan hemşire ve hekimlerin yarısının aile merkezli bakımı bir ekip işi olarak görmediğisaptandı. Verilen eğitim sonrası hemşire ve hekimlerin AMB yaklaşımında olumlu artış birolduğu belirlendi.Sonuç: Hemşire ve hekimlere verilen eğitimin, aile merkezli bakıma ilişkin görüş ve uygulamalarınıgeliştirmeye olumlu katkısı olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Aile merkezli bakım; Çocuk onkoloji; Hekim ve hemşire; Görüşler, Eğitim

ABSTRACTAim: This study was conducted in order to determine views and practices of the doctors and thenurses before and after family-centered care (FCCtraining providedat pediatric oncology clinic.Methods: 11 nurses and 4 doctors participated in this quasi-experimental study. The data werecollected by using an introductory information form and a semi-structured questionnaire includingviews and practices of doctors and nurses regarding FCC. Data were analysed by in-contentanalyses method.Results: Before the FCC training, one of the nurses stated that FCC was apractice performed athome, one stated that this care was involvement of family into child’s care and treatment, theothers stated that FCC was support and information given to family as well ascollaboration. Thedoctors defined FCC as informing the family and child and asking for help from the family whenrequired. In this study; while the nurses defined their roles in FCC as informing, teaching to givethe care, and helping, some of the doctors described their roles in this care as informing andhelping for family. It was determined that half of the nurses and the doctors participating in thestudy did not consider the family-centered care as a team work. After the training, a positiveincrease was found in FCC approach of the nurses and the doctors.Conclusion: The training provided to the nurses and the doctors was determined to contributepositively for improving views and practices regarding FCC .

Keywords: Family centered care; Children’s oncology; Doctors and nurses; Opinions, Training.

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 695,318 Tekil Ziyaretçi