Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.14-17

ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN KAUDAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONUNUN KRONİK BEL AĞRILARINDA ETKİNLİĞİ

Ultrasound-Guided Caudal Epidural Steroid Injections in Chronic Low Back Pain 

Mehtap AYKAÇ ÇEBİCCİ, Ali KOÇ, Serap TOMRUK SÜTBEYAZ, Saliha SUNKAK

ÖZET

Amaç: Kronik bel ağrısı nedeniyle ultrasonografi (US) eşliğinde kaudal epidural steroid enjeksiyonuyapılan hastalarda tedavinin ağrı ve fonksiyonel durum üzerine olan etkilerini değerlendirmeyiamaçladık.Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Ocak 2015-Haziran 2015 tarihleri arasında kronik bel ağrısı nedeniyleUS eşliğinde kaudal epidural steroid enjeksiyonu yapılan, dosyasında VAS(vizüel analogskala)’ya göre ağrı ve fonksiyonel durumu değerlendiren Oswestry Disabilite İndeksi (ODİ) bulunanhastalar dahil edildi. Hastaların enjeksiyon öncesi, enjeksiyon sonrası 2.hafta, 1 ve3.ay VASve ODİ’leri değerlendirildi.Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 12 hastanın 5’i erkek,7’si kadın olup ortalama yaşları 53,83±14,62idi. Hastaların ortalama hastalık süresi 3,58±2,74 yıl olarak bulundu. Enjeksiyon öncesi hastalarınortalama VAS skoru 61,25 iken enjeksiyon sonrası 2. haftada VAS skorunun 25,83’e gerilediği saptandı.ODİ skoru enjeksiyon öncesi hastalarda 19,5 iken enjeksiyon sonrası 2.haftada 10,33 olarakbulundu. Enjeksiyon öncesine göre 2. hafta,1.ay ve 3.ayda VAS ve ODİ skorlarında istatistikselolarak anlamlı azalma saptandı.Sonuç: Kronik bel ağrılı hastalarımızda kaudal epidural steroid enjeksiyonunun ağrı ve fonksiyoneldurum üzerinde etkin olduğunu ve bu etkinliğin 3 ay boyunca devam ettiğini saptadık. US eşliğindeyapılan kaudal epidural steroid enjeksiyonunun etkili olduğunu ve radyasyon maruziyetiolmadığı için avantajlı ve güvenilir bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı; Kaudal enjeksiyon; Ultrasonografi

ABSTRACTObjective: We aimed to evaluate the effects of ultrasound-guided caudal epidural steroid injectionson pain and functional status in patients with chronic low back pain.Material-Method: The study enrolled patients treated with ultrasound-guided caudal epiduralsteroid injections between January 2015 and June 2015 whose pain and functional status wereassessed using VAS (visual analogue scale) and Oswestry Disability Index (ODI) and recorded intheir medical files. VAS and ODI scores were evaluated before injection and 2 weeks, 1 and 3months after injection for all patients.Results: The mean age of 12 patients enrolled (5 males, 7 females) was 53.83±14.62 years. Theirmean duration of disease was 3.58±2.74 years. Mean VAS scores of patients were 61.24 beforeinjection and fell to 25.83 at 2 weeks. Mean ODI scores were 19.5 before the injection which wentdown to 10.33 at 2 weeks. Statistically significant reductions were found in VAS and ODI scores at2 weeks and at 1 and 3 months after injection compared to baseline.Conclusion: We found that ultrasound-guided caudal epidural steroid injections were effective inimproving pain and functional status in our patients with chronic low back pain and the effectivenesswas maintained for 3 months. We believe that ultrasound-guided caudal epidural steroidinjections are effective and offer the advantage of being safer by excluding exposure to radiation.

Keywords: Low back pain; Caudal injection; Ultrasound

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,290 Tekil Ziyaretçi