Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2017.7-13

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DAVRANIŞI, YALNIZLIK VE STRESLE BAŞ ETMEBİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Analysis of Relationship Between University Students’Smoking Behaviour and Coping Formats With Lonelinessand Stress
Songül DURAN, Anıl GÖZETEN
ÖZETAmaç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sigara içme, yalnızlık ve stresle baş etme biçimleriarasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini Balıkesir Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenimgören 712 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, kişisel bilgi formu, Ucla Yalnızlık Envanteri veStresle Başaçıkma Tarzları Envanteri kullanılarak toplanmıştır.Bulgular: Bu çalışmada erkek öğrencilerin kızlara göre daha yüksek oranda sigara içtikleri tespitedilmiştir. Öğrencilerin yaş grubuna göre sigara kullanma davranışları arasında istatiksel olarakanlamlı bir fark olduğu, 21 yaş ve üzerindeki öğrencilerin sigara kullanma davranışı daha yüksekolarak saptanmıştır (p<0.05). Annenin çalışma durumuna göre sigara içme davranışına bakıldığındaannesi çalışanların çalışmayanlara göre daha yüksek oranda sigara içtiği saptanmıştır.Sigara içmeyenlerin içenlere göre Stresle Başa çıkma Tarzları Envanterinin sosyal destek aramaaltboyut puan ortalaması daha yüksek oranda belirlenmiştir (p<0.05).Sonuç: Bu çalışma sonucunda sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin Yalnızlık Puan ortalamalarıve Stresle Başa çıkma Tarzları Envanteri’nin alt boyutları açısından istatiksel açıdan anlamlıbir farklılık olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Yalnızca sigara içmeyen öğrencilerin sosyal destekarama davranışı içenlere oranla daha yüksek düzeyde saptanmıştır. Sigara içme ile ilgili dahaayrıntılı yeni çalışmalar yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcu¨kler: Üniversite öğrencisi; Sigara içme; Yalnızlık; Stresle baş etme
ABSTRACTAim: This study aims to explore the relationship between the university students smokingbehavior and coping formats with stress and loneliness.Material and Methods: The sample of the study consists of 712 students that study at differentdepartments of Balıkesir University. Research data were collected via personal information form,UCLA Loneliness Scale and Styles of Coping with Stress Scale.Findings: In this study it is found that in comparison to female students, male students smokeat a higher rate. It is found that there is a statistically significant difference according to thestudents’ age group in terms of smoking behaviour and students 21 years old and older than 21are more likely to smoke (p<0.05). When it is examined according to mothers’ working statusand smoking behavior It is found that the students whose mothers are employed smoke at ahigher rate than the students whose mothers are unemployed. It is determined that non smokerstudents’ social support subscale point average of Stress Coping Styles Inventory is higher thansmoker students (p<0.05).Results: It is found out that there is no significant difference statistically between smoker andnon smoker students’ average points of loneliness and subscales of Styles of Coping with StressScale (p> 0.05). Only non-smoking students social support seeking behavior is detected at higherrate in comparison to smoking students. It is considered that conducting new studies relatedwith smoking behavior in more detail will useful.
Keywords: University students; Smoking; Loneliness; Coping with stress

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 695,324 Tekil Ziyaretçi