Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ53-57 OSTEOPOROZUN TANI YÖNTEMLERİ, KOMPLİKASYONLARI VE MALİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

OSTEOPOROZUN TANI YÖNTEMLERİ, KOMPLİKASYONLARI VE MALİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Osteoporosis; Diagnostic Methods, Complications and Cost Evaluation

Nursel Üstündağ, Murat Korkmaz, Ahmet Öksüzkaya, Özlem Balbaloğlu

ÖZET

En sık görülen kemik hastalığı olan osteoporoz düşük kemik kütlesi ve kemik dokunun mikro yapısında bozulma ile karakterize, kemik frajilitesinde ve kırık riskinde artışa ne­den olan sistemik bir iskelet hastalığıdır. Erken tanı için hastanın ayrıntılı risk faktörlerinin sorgulanması, fizik muayenesinin yapılması ve kırık riskinin belirlenmesi yanında kemik mineral yoğunluğu ölçümleri, konvansiyonel grafiler ve laboratuar yöntemleri kullanıl­maktadır. Osteoporozun tanı yöntemleri arasında konvansiyonel grafiler, kemik sintigra­fisi, transiliak biopsi, absorbsiyometri yöntemleri, single foton absobsiyometri yöntem­leri ve genel olarak dual energyX-ray absorbsiyometri (DEXA) yöntemleri bulunmaktadır. Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar sağlık bakım sistemine önemli miktarda ekonomik yük getirmektedir. Osteoporozun ekonomik maliyeti kronik obstruktif akciğer hastalığı, myokard enfarktüsü, inme ve meme kanseri gibi diğer önemli hastalıkların maliyetleri ile benzer düzeydedir. Yaşlanan popülasyon ile birlikte bu durum giderek artan bir halk sağlığı problemi olmaktadır.

Bu çalışmada osteoporozun tanı yöntemleri, komplikasyonları ve maliyeti incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Osteoporoz, Tanı yöntemleri, Maliyet

ABSTRACT

Osteoporosis is the most common type of systemic bone disease characterized by low bone mass and micro-structure deterioration of bone tissue, with a consequent increase in bone fragility and fracture risk. Detailed questioning of the patient’s risk factors for early diagnosis, physical examination and measurement of bone mineral density in addition to the determination of fracture risk, conventional radiography and laboratory methods are used. Methods of diagnosis of osteoporosis; are conventional radiography, bone scintigraphy, transiliac biopsy, absorptiometry methods, as well as single-photon absorptiometry methods and in general, “dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA)”.

Osteoporosis and osteoporotic fractures are a significant amount of economic burden on the health care system. The economic burden of osteoporosis is similar to chronic obstructive pulmonary disease, myocardial infarction, stroke, and other major diseases such as breast cancer. With an aging population, it is a growing public health problem.

In this study, osteoporosis diagnosis, complications, and costs were analyzed.

Key words: Osteoporosis, Diagnostic methods, Cost

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,932 Tekil Ziyaretçi