Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2016- 44.53
HEMOPTİZİ: TANISAL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE AKCİĞER KANSERİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ Hemoptysis: Comparison of Diagnostic Modalities, and Prediction of Risk Factors of Lung Cancer Yavuz Selim İNTEPE, Yener AYDIN ÖZET Amaç: Hemoptizinin farklı etyolojik nedenlerinin sıklığını, bilgisayarlı akciğer tomografisi, bronkoskopinin tanısal başarısını ve cut-off değerleriyle akciğer kanseri için risk faktörlerini belirlemeye çalıştık. Gereç ve Yöntemler: Bozok Üniversitesi ve Yozgat Devlet Hastanesinde mayıs 2009 ve ocak 2012 tarihleri arasında hemoptizisi olan 80 hasta retrospektif incelendi. Bulgular: Hastalar yaş ortalaması 48.1±10.71 (21-71) yıl olan 47 (58.8%) erkek ve 33(41.2%) kadından oluşmaktadır. Hemoptizinin ana etyolojisi bronşiektazi (42.5%) takiben akciğer kanseri (17.5%), pnömoni (15%), akciğer absesi (8.8%) ve idiopatik (16.2%) idi. Akciğer tomografisinin tanısal başarısı 52.5% ve bronkoskopinin 37.5% iken beraber kullanıldıklarında başarı 83.8% olmaktadır. Kanser ve kanser-dışı grup arasında yaş (p<0.001), hemoptizi miktarı (p=0.011), hemoptizi süresi (p<0.001) ve sigara içiciliği paket/yıl (p<0.001) açısından istatistiksel anlamlı fark vardı. Akciğer kanseri hastalarında hemopizi süresi için 10 gün (Se: 92.86%; Sp: 81.82), kanama miktarı için 40 ml (Se: 92.86%; Sp: 45.45), sigara için 18 paket/yıl (Se: 92.86%; Sp: 96.97%) ve yaş için 56 yıl (Se: 100%; Sp: 100%) cut-off değerleri bulundu. Sonuç: Hemoptizinin en sık nedenleri olarak bronşiektazi ve akciğer kanserini bulduk. Teşhis için akciğer tomografisi ve bronkoskopi tamamlayıcı yöntemlerdir. Akciğer kanseri tanısını atlamamak için tanımlanmış rsik faktörleri akılda tutulmalıdır. Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri; Akciğer tomografisi; Bronkoskopi; Etyoloji; Hemoptizi. ABSTRACT Background: We aimed to identify the relative frequency of different etiologies of hemoptysis, diagnostic yield of computerized chest tomography, bronchoscopy and risk factors for lung cancer with their cut-off levels. Method: We reviewed 80 patients with hemoptysis retrospectively at the Yozgat State Hospital and Bozok University Hospital, Yozgat, Turkey between May 2009 and January 2012. Results: There were 47 male (58.8%) and 33 female (41.2%) patients with a mean age of 48.1±10.71 (21-71) years. The main etiology of hemoptysis was bronchiectasis (42.5%), followed by lung cancer (17.5%), pneumonia (15%), lung abscess (8.8%) and idiopathic (16.2%). The diagnostic yield of chest CT was 52.5% and that of bronchoscopy was 37.5% while the yield was 83.8% together. There was statistically significant difference between cancer and non-cancer group patients in terms of age (p<0.001), volume of hemoptysis (p=0.011), duration of hemoptysis (p<0.001), and smoking duration package/years (p<0.001). The cut-off value in the lung cancer patients was found for the duration of hemoptysis as 10 days (Se: 92.86%; Sp: 81.82), the amount of bleeding as 40 ml (Se: 92.86%; Sp: 45.45), package/years for smoking as 18 (Se: 92.86%; Sp: 96.97%), and the age as 56 years (Se: 100%; Sp: 100%). Conclusion: We found that bronchiectasis and lung cancer were the most common reasons for hemoptysis. CT of the chest and bronchoscopy are complementary modalities for the diagnosis. Defined risk factors should be kept in mind not to skip the diagnosis of lung cancer. Key words: Lung cancer; Tomography of chest; Bronchoscopy; Etiology; Hemoptysis.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,906 Tekil Ziyaretçi