Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2016- 39-43
TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ SONRASİ KOMPLİKASYON ORANLARINI ETKİLEYEN SOSYAL VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER Social and Demographic Factors Influencing the Complication Rates After Total Hip Arthroplasty Deniz ÇANKAYA, Alper DEVECİ, Olgun BİNGOL, Güzelali ÖZDEMİR, Uygar DASAR,Sualp TURAN ÖZET Amaç: Sosyal ve demografik faktörler değişik tıbbi durumlarda sonuçu etkileyen önemli faktörlerdir, ancak total kalça artroplastisi sonrası bu faktörlerin sonuçlara etkisi çok da iyi anlaşılamamıştır. Bu çalışmada; sosyal, demografik ve klinik faktörlerin, total kalça artroplastisi (TKA) sonrası komplikasyon oranlarına etkisini değerlendirdik. Gereç ve Yöntemler: Bu çok merkezli retrospektif çalışmaya; TKA uygulanan 38 erkek ve 69 kadın olmak üzere 107 hasta (ortalama yaş; 66, aralık:54-80 yaşlar) alındı. Hastaların vücut kitle indeksi (VKİ), anestezi tipi, Amerikan Anestezistler Derneğinin (ASA -American Society of Anesthesiologists) skoru (ASA), ameliyat süreleri ve ağrının kronikleşme süresi klinik kayıtlarından tarandı. Medeni durum, eğitim düzeyi, sigara alışkanlığı ve hastaların yaşam şekli gibi veriler kaydedildi. İlk iki yıllık takip sürecinde görülen komplikasyonlar da kaydedildi. Bulgular: Cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, anestezi tipi ve operasyon süresi yönünden ameliyat sonrası komplikasyon görülen ve görülmeyen hastalar arasında fark yoktu (p>0.05). Komplikasyon görülen hastalarda, daha yüksek VKİ (p=0.016), ASA skoru (p=0.037) ve kronik ağrı süresi (p=0.000) vardı. Yalnız ya da huzurevinde yaşayan, evli olmayan ve sigara kullanan hastalarda daha yüksek komplikasyon oranları (p <0.05) vardı. Sonuç: Postoperatif komplikasyon oranı, hastanın cinsiyeti ve yaşıyla, eğitim düzeyiyle, anestezi tipi ve çalışma süresi ile ilişkili değildir. Yüksek VKİ, ASA skoru ve kronik ağrı süresi, tek başına veya huzurevinde yaşıyor olmak ve sigara kullanımı TKA sonrası komplikasyon oranlarını arttırmaktadır. Hastalar; TKA sonrası komplikasyonları önleme stratejisinin bir parçası olarak, bu risk faktörleri hakkında bilgilendirilmelidir. Anahtar kelimeler: Total kalça artroplastisi; Komplikasyon; Sosyal; Demografik; Sonuç ABSTRACT Introduction: Social and demographic factors are important factors that influencing outcomes in a number of medical conditions but their role in total hip arthroplasty is poorly understood. We evaluated the effect of social, demographic and clinical factors on complication rates after total hip arthroplasty (THA). Material and Methods: This multicentre retrospective study included 107 patients (38 men, 69 women; mean age 66 years; range 54 to 80 years) undergoing THA. The body mass index (BMI), anaesthesia type, ASA score, operation time and chronicity of the pain were screened. Marital status, education, smoking habit and living style of the patients were recorded. Complications were also recorded from regular first two-year follow-up. Results: Regarding to the gender, age, education level, anaesthesia type and operation time, there was no differences between the patients who had postoperative complication or not (p>0.05). Patients who have complications have higher BMI (p=0.016), ASA score (p=0.037) and chronic pain duration (p=0.000) Patients who lived alone or lived in nursing home, were not married and smoked, had higher complication rates (p<0.05). Conclusion: Postoperative complication rate was not correlated with gender and age of the patients, anaesthesia type and operation time. Higher BMI, ASA score and duration of chronicity, lower education level, living by oneself or in nursing home and smoking habit increase the complication rates after total hip arthroplasty. Patients should be informed about these risk factors as the part of strategy in preventing complication after THA. Key words: Total hip arthroplasty; Complication; Social; Demographic; Outcome
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,898 Tekil Ziyaretçi