Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2016- 22.27
EKLEM DIŞI RADİUS ALT UÇ KIRIĞI NEDENİYLE KONSERVATİF TEDAVİ UYGULANAN YAŞLI HASTALARDA DOMİNANT EL KIRIĞININ HASTANIN HAYAT KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Hand Dominancy on Life Quality in Elderly Patients After Conservatively Treated Extra-Articular Distal Radius Fractures Serdar YILMAZ, Deniz ÇANKAYA, Alper DEVECİ ÖZET Amaç: Günümüzde yaşlı popülasyon sayısı giderek artmakta ve daha aktif yaşam beklentisi oluşmaktadır. Eşlik eden travmalar ise yaşam kalitesini bozmaktadır. Çalışmamızda radius alt uç kırığı nedeniyle konservatif tedavi uygulanan yaşlı hastalarda dominant koldaki kırığın hayat kalitesine etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Eklem dışı radius alt uç kırığı tanısıyla konservatif tedavi uygulanan 65 yaş ve üzeri 38 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, takip süreleri ve dominant eli kaydedildi. Hastaların son kontrolde ön-arka ve yan grafileri çekilerek açılanma durumu değerlendirildi. Ayrıca klinik değerlendirme için el kavrama gücü ölçüldü ve Mayo el bilek skoru, görsel ağrı skalası (VAS) ve hızlı kol, omuz ve el sorunları anketi (Quick-DASH) kullanıldı. Bulgular: Hastaların tamamında kırık kaynaması gerçekleşti. Hastaların % 71.1’i kadın (27 hasta), % 28.9’u ise erkekti (11 hasta). Hastaların ortalama yaşı 71±4.62 (dağılım; 65-82) idi. Ortalama takip süresi 16.82±6.44 (dağılım, 9-31 ay) idi. Yedi hastada kötü sonuç, 2 hastada iyi sonuç, 29 hastada ise orta derecede sonuç alındı. Dominant tarafta kırığı olan hastalar, tüm hastaların % 60.5’ini (23 hasta), diğer hastalar ise %39.5’ini (15 hasta) oluşturuyordu. Dominant tarafta kırığı olan hastalarda diğer hastalara göre VAS, Mayo el bilek skoru ve yaş açısından istatistiksel olarak fark saptanmadı (p>0.05). Ancak el kavrama gücü dominant taraf kırığı olan hastalarda daha yüksek, Quick-DASH skoru ise daha düşük bulundu (sırasıyla p<0.001 ve p=0.006). Sonuç: Radius alt uç kırığı nedeniyle konservatif tedavi uygulanan yaşlı hastalarda dominant olmayan kolda daha çok güç kaybı ve fonksiyonel kısıtlılık oluşmakta, ancak bunun hayat kalitesine negatif bir etkisi bulunmamaktadır. Anahtar kelimeler: Radius kırıkları; Yaşlı; El bileği; Kırık iyileşmesi ABSTRACT Objective: At the present time, aged population issue is increasing and more active life expectancy is growing. The accompanying trauma impairment affects the quality of life. We evaluated the dominant distal radial fractures on the quality of life in conservatively treated elderly patients. Materials and Methods: The study consists of 38 patients over 65 years who were conservatively treated for extra-articular distal radial fractures. Age, gender, follow-up time and hand dominancy were recorded. Antero-posterior and lateral radiographies were taken and the fracture alignment was evaluated at last visit. Hand grip strength, Mayo wrist score, visual analogue scale (VAS) and the quick disabilities of arm, shoulder and hand score (Quick-DASH) were also recorded. Results: Fractures were healed in all patients. 71.1% of the patients were female (27 patients) and 28.9% of were male (11 patients). The mean age of the patients was 71±4.62. The mean follow-up time was 16.82±6.44 month. Seven patients had poor, 2 patients good and 29 patients had moderate results. The patients with fractured dominant hands were 60.5% of all patients (23 patients) and non-dominant hand fractures were 39.5% (15 patients). There was no significant difference between dominant and non-dominant hand fractures according to VAS, Mayo wrist score and age (p>0.05). However hand grip strength was higher and Quick-DASH score was lower in the patients with fractured dominant hand (p<0.001 and p=0.006 respectively). Conclusion: The strength diminution and functional impairment was observed after conservatively treated distal radial fractures in the elderly patients, without an effect on the quality of life. Key words: Radius fractures; Elderly; Wrist; Fracture healing
Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Lütfen Üye olun ya da Üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,090 Tekil Ziyaretçi