Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2016-16.21
TÜRKİYE’DE BULUNAN VİTİLOGOLU HASTALARIN İŞİTMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation of the Hearing Examinations of Vitiligo Patients in Turkey Selma BAKAR DERTLİOĞLU, İsmail İYNEN, Emrah SAPMAZ, Demet ÇİÇEK POSTA ÖZET Amaç: Vitiligo, depigmente makula ve belirgin melanosit yıkımıyla karekterize edinsel, idiopatik, otoimmün bir hastalıktır. Çalışma vitilogo hastalarında olası odyolojik anormallikleri saptamak için planlandı. Konvansiyonel odyolojik testlerle (saf ses eşiği ) ve transient otoakustik emisyon (TEOAE) ile vitiligo hastalarında koklear fonksiyonları ölçtük ve kontrol grubuyla karşılaştırdık. Materyal ve Metot: Vitiligolu 32 hasta cinsiyetçe benzer 32 sağlıklı kişi çalışmaya alındı. Odyometrik ve TEOAE testleri hasta ve kontrol grubunda yapıldı. Odyometrik ölçümler ses geçirmeyen kabinde saf ses odyometriyle yapıldı. Saf ses eşikleri 250-6000 Hz’de her kulak için ölçüldü. Bulgular: Odyometrik bulgular vitiligolu hastalar ve kontrol grubu arasında 250-6000 Hz arası saf ses eşiklerinde fark olmadığını ortaya koydu. Vitiligolu hastalarda saf ses odyogramda sensörinöral işitme kaybı yoktu. Vitiligolu hastalarda saf ses odyometride değişiklik olmasa da transient otoakustik emisyon değerlerindeki düşmelerin dış tüy hücrelerini etkilediği düşünülebilir. Sonuç: Konvansiyonel odyometri ile birlikte TEOAE testleri koklear disfonsiyonun erken tanısında güvenilir testlerdir. Vitiligolu hastalarda hastalığın ilerlemesi ve erken fark edilmesi açısından odyolojik incelemenin rutin olarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Anahtar kelimeler: Vitiligo; Odyometri; Transient uyarılmış otoakustik emisyon; Koklear disfonksiyon. ABSTRACT Objective: Vitiligo is an acquired, idiopathic autoimmune disease characterized by depigmented maculae and marked with melanocyte destruction. The study was performed to detect possible audiological abnormalities in vitiligo patients. We aimed to use conventional audiological tests (pure tone threshold) and altered cochlear function, by measuring and analyzing transient evoked otoacoustic emission (TEOAE) testing any subclinical auditory abnormalities of in patients with vitiligo, compared with controls. Materials and Methods: Thirty-three patients with vitiligo and 32 age- and sex-matched healthy control cases were included in this study. Audiometric and TEOAE testings for both ears were performed for both patients and controls. Audiometric examinations were performed using a pure tone audiometer in a silent cabin. Pure tone thresholds were determined for each ear at frequencies of 250 – 6000 Hz for air conduction. Results: Findings of the audiometric tests indicate that there was no difference between vitiligo and control group cases in pure tone threshold values between 250 and 6000 Hz. There was not sensorineural hearing loss on pure-tone audiogram in patients with vitiligo. Although there is no change in pure tone audiometry in vitiligo patients, it is considered that reductions in transient evoked otoacoustic emission values began to affect the outer hairy cells. Conclusion: Conventional audiometry with TEOAE testing are reliable tests for the early detection of cochlear dysfunction. All patients with vitiligo required routine monitoring and audiological assessments for early identification and monitoring of changes as the disease progresses. Key words: Vitiligo; Audiometry; Transient evoked otoacoustic emission; Cochlear dysfunction.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,083 Tekil Ziyaretçi