Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİMart2016-57.60

TİNNİTUS HASTALARINDA ALGILANAN TİNNİTUS HANDİKAP DÜZEYİ İLE ANKSİETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN İLİŞKİSİ

The Association of Perseived Degree of Handicap Due to Tinnitus and Depression, Anxiety Symptoms in Patients With Tinnitus

Murat ŞEREFLİCAN, Taha Can TUMAN, Uğur ÇAKIR, Veysel YURTTAŞ

ÖZET

Amaç: Tinnitus, hastanın yaşam kalitesini bozan ciddi bir problemdir. Etyopatogenezi karmaşık olup halen tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı tinnitus şikayeti olan hastalarda hastaların tinnitusa bağlı algıladı- ğı handikap derecesi ile anksiyete ve depresyon belirtilerinin şiddetini karşılaştırmaktır.Gereç ve Yöntemler: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları polikliniğineçınlama şikayetiyle başvuran 64 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara sosyodemografik veri formu, tinnitus handikap ölçeği ve hastane anksiyete depresyon ölçeği verilerek sonuçlar değerlendirildi.Bulgular: Tinnitus hastalarının % 21,8'inde (n:14) psikiyatrik hastalık öyküsü vardı. Hastaların tinnitus han-dikap ölçeği ortalama skoru 40,71 ± 24,03, hastane anksiyete depresyon ölçeği anksiyete alt ölçeği ortalama skoru 8,14± 5,03, depresyon alt ölçeği ortalama skoru 6,87± 4,42 idi. Hastaların THQ total puanları ile HAD anksiyete ve depresyon puanları pozitif korelasyon gösteriyordu.Sonuç: Çalışmamızın sonuçları tinnitus hastalarında hastanın algıladığı engellilik derecesi ile anksiyete ve dep-resyon belirtilerinin şiddeti arasında pozitif korelasyon olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte nedensellik ilişkisinin kurulabilmesi için geniş örneklemli, prospektif kontrollü çalışmalar gereklidir.

Anahtar kelimeler: Tinnitus; Anksiyete; Depresyon; Handikap

ABSTRACT

Objective: Tinnitus is a serious problem affecting quality of life of patients. The etiopathogenesis is complex and still not fully understood. The aim of this study is compare perseived degree of handicap due to tinnitus and severity of anxiety and depressive symptoms in patients with tinnitus.Material and Methods: 64 patients with complaint of tinnitus admitted to Abant İzzet Baysal UniversityMedical Faculty Otorhinolaryngology outpatient clinic were included in this study. Sociodemographic data form, tinnitus handicap questionnaire and hospital anxiety and depression scale was given to evaluate the patientsResults: %21.8 (n:14) of the patients with tinnitus had  history of psychiatric disorder. The mean score oftinnitus handicap questionnaire total was 40,71 ± 24,03, hospital anxiety and depression anxiety subscale mean score was 8.14 ± 5.03 and hospital anxiety and depression subscale mean score was 6.87 ± 4.42. There was positive correlation between THQ total score and HAD anxiety and depression scores.Conclusion: Our results showed that there was positive correlation between perseived degree of handicapand severity of anxiety and depression in patients with tinnitus. However, prospective controlled studies with large samples are needed to establish the causality.

Key words: Tinnitus; Anxiety; Depression; Handicap.

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,499 Tekil Ziyaretçi