Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİMart2016-46.52

SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİTLİ HASTALARDA KLİNİK GİDİŞAT VE PROGNOZ

Clinical Follow Up and Prognosis of Patients With Subacute Sclerosing Panencepahlitis


Sevgi YİMENİCİOGLU, Coşkun YARAR, Arzu EKİCİ, Ayten YAKUT, Kürşat Bora ÇARMAN


ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın Çocuk Nöroloji Ünitesinde yapılmıştır. 1998 ile 2011 yılları arasında Çocuk Nöroloji Bilim dalında SSPE tanısıyla izlenen 14 hasta retrospektif olarak incelenmiştir.Gereç: Hastaların son nörolojik durumu nörolojik defisit indeksi (NDl) ile tespit edilmiştir. Hastaların aşılamadurumu, klinik bulguları göz bulguları ve beyin görüntüleme yöntemleri değerlendirilmiştir.Yöntemler: Hastalığı evrelerken Jabbour'un sınıflamasi kullanıldı. Hastaların BOS inclemesi yapıldı, BOS kıza- mık lgG ve lgM antikorları lFA yöntemi ile çalışıldı. Serum lgM kızamık antikoru, lgG kızamık antikoru ise ELİSA yöntemiyle çalışıldı.Bulgular: Toplam 14 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortalama yaşı 7.8 idi. Başvuru şikayetleri düşme atak-ları, konuşma bozukluğu, myoklini, konvulziyon, kognitif değişiklik, gece korkuları, tremor, enkoprezis, davranış değişikliği, görme kaybı, senkop, ensefalopati tablosuyla ile başvurmuşlar.Sonuç: Hastalar şikayetleri başladıktan ortalama iki ay içerisinde hastaneye başvurmuştu. Şikayet başlangıcı iletanı koyma arasında geçen süre 2 -4 ay arasında idi. Hastalarımızdan 3 tanesine akut fulminan bir seyir gelişti, biri hastanede sepsis nedeniyle diğer 2'si taburculuktan sırasıyla 1.5, 2 ay sonra kaydedildi.

Anahtar kelimeler: Subakut sklerozan panensefalit; Klinik bulgular; Prognoz

ABSTRACT

Purpose: ln this study, we retrospectivley evalutaed fourten patients admitted to Eskişehir Osmangazi University pedıatric neurology departmen between the years 1998-2011.Material: Patient's last neurologic state is examined by neurologic deficiıt index (NDl).  Vaccination state,clinical findings, visual findings, cerebral imaging findings are evaluated.Methods: Jabbour classification is used for staging of the disease. Patients' cerebrospinal findings are recorded, CSF lgM andl g G anticore titers are studied with lFA method. Serum lgM andl g G anticore titers are studied with ELlSA method.Findings: Fourteen patients are included in the study. Patients median age was 7.8. Presenting symptomswere drop attacks, speech disturbances, myoclonus, convulsions, cognitive dysfunction, night terrors, tremor, encopresis, changes in behaviour, vision loss, syncope, encepaholpathy.Result: Patients had admitted to the hospital within the two months of onset of the symptom. The durationbetween the beginning of the complaint and diagnosis was 2-4 months. Acute fulminating progress was seen in three patients, one patients died because of sepsis, the other two were died at follow-up 1.5 and two months after discharge from the hospital retrospectively.

Key words: Subacute sclerosing panencepahlitis; Clinical findings; Prognosis

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,479 Tekil Ziyaretçi