Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİMart2016-40.45

ÇOCUK POLİKLİNİGİNE KARIN AGRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN DEGERLENDİRİLMESİ

Evaluation of The Child with Abdominal Pain Admitted to Children Outpatient Clinic

Esra Akyüz ÖZKAN, Zeynep Tuğba ÖZDEMİR, U.Aliye GEÇİT, Esra DOMUR

ÖZET

Amaç: Bu calışmada, karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran çocuk hastaların karın ağrısı nedenlerini, eşlik eden semptomları, istenen tetkiklerin ve etken patojenlerin belirlenmesi amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Pediatri polikliniklerine Aralık 2014- Haziran 2015 tarihleri arasında karın ağrısı yakınmasıyla başvuran çocuk hastaların demografik ve klinik özellikleri, eşlik eden semptomlar, hastalardan istenen tetkikler ve değerlendiren hekimlerin koyduğu teşhisler açısından standart bir form üzerinden kayıtlar tutularak prospektif olarak değerlendirildi.Sonuçlar: Çalışmaya toplam 3-18 yaş arası 195 çocuk hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 9.1 idi. Hastaların % 53,8'u (n=105, ort yaş:9.74y) kız iken, % 49.2'u (n=96, ort yaş: 8.41y) erkekti. Hastaların 84'u (%43) 3-5 yaş, 71'u (%36.4) 6-11 yaş, 40'u (%20.5) 12-18 yaş arasında idi. Hastaların % 28.2'in de (n=55) karın ağrısı ile bera- ber bulantı-kusma olduğu görüldü. Karın ağrısı ile birlikte görülen diğer yakınmalar; % 27 ateş, %24.6 öksürük,%24.1 boğaz ağrısı, %21.5 ishal, %11.7 kabızlık, %10.2 sık idrara çıkma, %9.2 disüri, %7.6 anal kaşıntı idi. Karın ağrısı nedenleri arasında en sık akut üst solunum yolu enfeksiyonu (% 22.9 ) ve kabızlık (%17.5) bulundu.Tartışma: Çocukluk çağı karın ağrılarında üst solunum yolu infeksiyonuna sık rastlanmaktadır. Çocuklardaki karın ağrıları değerlendirilirken daha ayrıntılı öykü ve fizik muayene ile tanı konmalı ve gereksiz tetkiklerden ka- çınmalıdır. Böylece hem hekim hem de hasta için vakit kaybı olmayacak ve sağlık giderlerinde gereksiz maliyet artışından kaçınılmış olunacaktır.

Anahtar kelimeler: Çocuk; Karın ağrısı; Üst solunum yolu enfeksiyonu

ABSTRACT

Aim: in this study, the causes, accompanying symptoms, required tests, and causative agents were aimed to determine in the children with abdominal pain admitted to clinics.Materials  and  Method:  At  Bozok  University  School  of  Medicine  General  Pediatrics  Clinics  betweenDecember 2014 - June 2015 between; demographic and clinical characteristics of pediatric patients presented with abdominal pain and  associated symptoms, the required tests and the diagnosis were recorded  through a standard form and was prospectively evaluated.Results: A total of 195 patients between 3-18 years old were included in the study. The mean age of thepatients was 9.1years. 53.8% of patients (n = 105; mean age: 9.74y) were female, 49.2% (n = 96, mean age: 8.41y) were male. 84 of the patients (43%) of 3-5 years, 71 (36.4%) aged 6-11 years, 40 (20.5%) were between 12-18 years of age. in 28.2% of patients (n = 55) nausea and vomiting was observed with abdominal pain. Other symptoms associated with abdominal pain were; 27% fever, 24.6% cough, 24.1% sore throat, 21.5% diarrhea, 11.7% constipation, 10.2% frequent urination, 9.2% dysuria, 7.6% anal itching. The most common cause of  abdominal pain  was acute upper  respiratory tract  infection (22.9%) and  constipation (17.5%). Discussion: Upper respiratory tract infections are common seen in childhood abdominal pain. Abdominal pain in children should be diagnosed with a more detailed history and physical examination in evaluating and avoiding unnecessary tests. Thus,it will be avoided both loss of time for both physicians and patients and increased unnecessary cost.
Key words: Children; Abdominal pain; Upper respiratory tract infection

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,584 Tekil Ziyaretçi