Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİMart2016-33.39

YOZGAT İLİNİN KANSER HARİTASI

Cancer Map of The Yozgat City

Zeynep Tuğba ÖZDEMİR, Esra Akyüz ÖZKAN

ÖZET

Amaç: Dünyada ilk ve Türkiye'de ikinci ölüm nedeni olarak bilinen, %10'u genetik %90'ı ise çevresel etkenlere bağlı gelişebilen ve bu nedenle de uygun taramalar yapıldığında önlenebilen ya da erken teşhis ile morbiditede iyileşmeler sağlanabilen kanserin Yozgat ili ve çevresinde sıklığının saptanması ve Türkiye verileri ile kıyaslan- ması amaçlanmıştır.Metod: 2013-2015 yılları arasında Yozgat İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bildirimi yapılmış kanser vakaları irdelenmiş ve veriler SPSS 18 yöntemi ile değerlendirilmiştir.Bulgular: 2013 yılında toplam 1086 kanser vakası, 2014 yılında 533 vaka ve 2015 yılında 357 vaka bildirildiği tespit edilmiştir. Kanser vakalarının %39'u kadın cinsiyette ve %61'i de erkek cinsiyette saptanmıştır. Yozgat ili genelinde 15 yaş ve üzerinde görülen ilk beş kanser sırası ile bronş ve akciğer (%12.1), prostat (%9.6), mesa- ne (%8.4), mide (%8.24) ve deri (%7.2) kanseri olarak belirlenmiştir. Kadınlarda en sık görülen kanserler deri kanseri, meme, tiroid, kolorektal bölge ve mide kanseri iken erkeklerde akciğer, prostat, mesane, deri, mide kanseri şeklindedir. Kanserler en sık 60-69 yaş aralığında görülmüştür. Kadın erkek oranı ise 1.55 saptanmıştır. Sonuç: Ulusal kanser kontrol programı çerçevesinde ülke verileri, sosyo-kültürel özellikleri, insan kaynakları ve mali kaynaklar açısından tek tek ele alınarak değerlendirilmeli, kanser kayıt sistemi düzgün bir şekilde çalıştırı- larak hangi yörede hangi kanser türünün daha sık olduğu belirlenmeli ve hem erken teşhis hem de etkin tedavi açısından toplum bilgilendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Yozgat; Kanser; Sıklık

ABSTRACT

Aim: Cancer is known as the first cause of death in the worldwide and the second cause in Turkey. İt is caused by 90% genetically and 10% may be due to environmental factors. Therefore it can be prevented when appropriate screening made or ensure improvement in morbidity with early detection. We aimed to evaluate the frequency of cancer in Yozgat and the surrounding region then compared with data based on Turkey's global cancer record.Method: Between the years 2013-2015; registered in the Yozgat Provincial Directorate of Public Health;cancer cases were examined and data were analyzed with SPSS 18 method.Results: A total of 1086 cases of cancer in 2013, 533 cases in 2014 and 357 cases in 2015 have been reported. 39% of the cases were female and 61% of male. The top five cancers seen in 15 years and over in Yozgat region were cancer of bronchus and lung, (12.1%), prostate (9.6%), bladder (8.4%), stomach (24.8%) and skin (7.2%) respectively. The most common cancers in women were skin cancer, breast, thyroid, gastric cancer, colorectal tumors however; lung, prostate, bladder, skin, stomach cancer were common in men. Cancer has been seen most often in the 60-69 age range. The male to female ratio was 1.55.Conclusion: in the context of the national cancer control program, in terms of country data, socio-culturalcharacteristics, human resources and financial resources must be evaluated one by one; cancer registry system should run properly and should determine which type of cancer is more common in the region, and community should be informed for early diagnosis and effective treatment.
Key words: Yozgat; Cancer; lncidence

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,461 Tekil Ziyaretçi