Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİMart2016-19.25

HİPERTANSİYON HAKKINDAKİ EGİTİMİN HİPERTANSİYON KONTROLÜNE ETKİSİ

The Effect of Hypertension Education On Hypertension Control

Mahmut KILIÇ, Tuğba UZUNÇAKMAK

ÖZET

Amaç: Dünyada, yüksek kan basıncı (YKB) kronik hastalıklar ve ölümler için majör risk faktörlerinin başında gelmektedir. Araştırmanın amacı, hipertansiyon (HT) hastalarına HT ile ilgili verilen eğitimin YKB kontrolü üze- rine olan etkisini incelemektir.Gereç ve Yöntem: Bu bir müdahale araştırmasıdır. Araştırma, 2013 yılında Yozgat il merkezindeki Aile SağlığıMerkezlerine (ASM) başvuran, HT hastaları arasında yapılmıştır. Araştırma, sözlü onam vererek araştırmaya katılmayı kabul eden n=241 kişi ile yapılmıştır. Kişilerin kan basıncı (KB) ölçülüp, sonra bu kişilere YKB'nin nasıl kontrol edilebileceği hakkında ferdi eğitim verilmiştir. Eğitimden bir ay sonra aynı kişilerin KB'si tekrar ölçül- müştür.Bulgular: Araştırmaya katılanların %53.9'u kadın, %86.7'si 50 yaş ve üzerinde, %46.9'u obezdir. HT hastalarınıneğitim öncesinde %32'sinin HT'si kontrol altında değilken, eğitimden bir ay sonrasında bu oran %21.2'ye düş- müştür (p<0.05). Müdahale sonrasında, HT'si kontrol altında olmayanların sistolik kan basıncı (SKB) ve diastolik kan basıncı (DKB) ortalamaları sırasıyla 14.03 mmHg ve 6.49 mmHg bir düşüş gösterirken (p<0.05), HT'si kont- rol altında olanların SKB ve DKB ortalamalarında bir değişim olmamıştır (p>0.05).Sonuç: HT'nin kontrol altına alınmasında, hemşireler tarafından yapılan bireysel eğitimin etkili olduğu gö-rülmektedir. Aile hekimleri ve özellikle de hemşireler tarafından HT hastalarının izlenmesi, bilgi eksikliği ve davranış değişikliği konularında eğitim ve danışmanlık verilmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon kontrolü; Sağlık eğitimi; Hemşireler

ABSTRACTBackground: High blood pressure (HBP) is major risk factors for chronic diseases and deaths worldwide. The purpose of the study is to examine the impact of education about HT on HBP control in patients with hypertension.Method: This is an intervention study. The research is made between with HT people who have been applicantto the Family Health Centers (FHC) in the province of Yozgat, in 2013. This study was conducted with n = 241 people who agreed to participate in the study by giving verbal consent. Firstly, patients' blood pressure (BP) is measured, and then these people were trained individual by nurses about how to best controlled HBP. After one month the training, BP of the same person was measured. In collecting the data, intern nurses trained by researcher were took part.Results: Of those who took part in the research, 53.9% were women, 86.7% were age 50 and over, agesranged between 18-83, median age was 63. 87.6% (obese 46.9%) of HT patients had higher body mass index (BMI;?25 kg/m2), average BMI was 30.1± 5.02 kg/m2. 30.7% of HT patients stated that it was diagnosed less than 5 years, 21.2% of patients stated that it was diagnosed 15 years and more.Before training, 32% of HT patients have uncontrolled BP, after training for a month, this ratio dropped to 21.2%. After the intervention, one-third percent reduction was observed among the patients were HT not under control (p<0.05). After the intervention, uncontrolled HT patients' systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) averages were decreased respectively 14.03 mmHg and 6.49 mmHg (p<0.05), while the change was not observed in those under the control of HT (p> 0.05).Conclusion: For the control of HT, it seems to be effective the individual training made by nurses. Familydoctors and especially nurses monitoring to HT patients, provide training and consultancy to them about subject that are lack of knowledge and behavior change is recommended.
Key words: Hypertension control; health education; Nurses

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,503 Tekil Ziyaretçi