Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ34-42 KADINLARIN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KADINLARIN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of the Satisfaction of Primary Care Services For Women

Sibel Öztürk, Esra Yıldız, Behice Erci

ÖZET

Amaç: Bu araştırma uzun yıllar alışık olduğumuz sağlık ocağı sisteminden aile hekimliği sistemine geçiş sonrası kadınların sisteme uyumunu ve memnuniyet durumunu karşılaş­tırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın örneklemi randomize örnek­lem yöntemi ile seçilen toplam 712 kadın (sağlık ocağı iken 381 kadın, aile sağlığı merkezi iken 331 kadın) oluşturmuştur. Veriler, bilgi formu ve Temel Sağlık Hizmetinden Memnu­niyet ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmada memnuniyet toplam puan değerlendirildiğinde her iki grupta da ölçek toplam puan ortalamaları birbirlerine yakın oranlarda bulunmuştur ve aralarında istatistiksel olarak önemli fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Araştırma sonucuna göre genel olarak kadınların birinci basamak sağlık hizme­tinden memnun oldukları belirlenmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetindeki değişiminin sonuçlarını değerlendirmek için farklı çalışmalar yapılabilir.

Anahtar kelimeler: Birinci basamak sağlık hizmeti, Kadınlar, Memnuniyet

ABSTRACT

Objective: This study was conducted to compare women’s opinions on and satisfaction with primary health care services after the transition from health care centre system to family medicine system.

Methods: The descriptive study sample included a total of 712 women (318 women from the period of health care centre, 331 women from the of family health centre) selected by randomised sampling method. Data were collected by using a questionnaire and the Primary Health Care Satisfaction Scale.

Results: According to the assessment of the total satisfaction scores obtained in the study, the total point means of the scale in both groups were observed to be closer and no statistically significant difference was found between the groups (p>0.05).

Conclusions: Based on the study results, it was concluded that women were generally satisfied with primary health care services. Further studies are needed in the future to evaluate the results of the change in primary health care services.

Key words: Primary healthcare, Women, Satisfaction

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,917 Tekil Ziyaretçi