Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ26-33 KIRŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN HASTALARDA DENTAL ANKSİYETE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

KIRŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN HASTALARDA DENTAL ANKSİYETE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Determination of Dental Anxiety Levels Among Patients Who Admitted to Kırşehir Oral and Dental Health Center

Filiz Şahin, Sevil Biçer, Volkan Yılmaz, H. Tuğçe Çal

ÖZET

Dental anksiyete; dental bakım ve tedavilerden kaçınma sebebiyle hastanın oral sağlığını olumsuz etkileyen ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle, dental anksiyetenin er­ken dönemlerde belirlenmesinin yanı sıra, tedavi işlemleri öncesi ve esnasında hastanın korkusunu yenmesini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvuran hastaların dental anksiyete düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

Araştırma evrenini; Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı kliniklerine Şubat -Mayıs, 2009 tarihleri arasında ilk kez başvuran 284 hasta oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde kesitsel ör­nekleme metodu kullanılmıştır. Hastalara muayene ve peridontal tedavi öncesinde kişi­sel özellikleri belirleyen anket formu ile Modifiye Dental Korku Skalası(M-DKS)’nı içeren bir ölçek uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 13.0 programı kullanılmıştır. İstatistiksel analizde; veriler normal dağılım göstermediği için non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testle­rinden yararlanılmıştır.

Araştırmaya katılan bireylerin; toplam anksiyete ortalaması 70 puan üzerinden 36.47 ± 10.69, generalize ortalaması 20 puan üzerinden 10.31 ± 4,06, spesifik ortalaması 20 puan üzerinden 12.33 ± 4.26, katostrofik ortalaması 15 puan üzerinden 6.31 ± 2.84, gü­vensizlik ortalaması 15 puan üzerinden 7.50 ±2.61 olarak bulunmuştur. Hastaların cinsi­yeti, yaşı, öğrenim durumu, daha önce herhangi bir nedenden dolayı diş hekimine gitme durumu, yapılan işlem sonrası komplikasyon gelişme durumu, diş hekimine gitme sıklığı; dental anksiyete alt grupları skorlarını etkilediği, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır(p<0.05).

Dental anksiyete hastanın dental tedaviye uyumunu zorlaştırabilir. Hekim ve hemşirenin dental anksiyetenin azaltılmasına yönelik yapacağı girişimlerin, diş tedavisi işlemlerinin başarısını da etkilediği söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Dental anksiyete, Anksiyete skalaları, Sıklık

ABSTRACT: Dental anxiety leads to serious results which have negative effetc on the patients oral health due to the dental care and cure avoidance. Therefore, it has great importance that both determining dental anxiety in early periods and making the patient overcome his fear during and before the treatment process. The aim of this study is determining both dental anxiety levels of the patients applying to Kırşehir Oral and Dental Health Center and the factors that affect.

The research cosmos consists of 284 patients who apply to Kırşehir Dental Health Clinics for the first time, between February and May, 2009. In choosing samples cross sectional examplifying method has been used. Before the examination and peridontal treatment, a questionnaire determinig personel features and a scala including Modified Dental Fear Sclale (M-D-F-S) are superimposed on the patients. While evaluating the data the SPSS(13.0) programme has been used in statistical analyze, non-parametric test, Menn-Whitney U and Kruskal Wallis tests have been used since the data have not shown normal distribution.

The total anxiety point average of the subjects Joining the research is found 36.47 ± 10.69 over 70 points; general point average is found 10.31 ± 4.06 over 20 points; spesific point average is found 12.33 ± 4.26 over 20 points; catastrophic point average is found 6.31 ± 2.84 over 15 points; insecurity average is found 7.50 ± 2.61 over 15 points. It is determined that patients age, education, experience of going to the dentist for any reason, the case of complication occurrence after the operation made, the frequency of going to the dentist; affect dental anxiety sub-group scores and the difference betweeen them is statistically significant (p<0,05).

Dental anxiety can make it difficult fort he patient to adapt to dental treatment. It can be said that the attempts, which the dentist and the nurse will make in order to reduce dental anxiety, also affect the success of dental treatment processes.

Key words: Dental anxiety, Anxiety Scales, Frequency

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,912 Tekil Ziyaretçi