Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.47.50

ÖZET

Amaç: Üçüncü basamak bir referans hastanesinde pelvik inflamatuar hastalık insidansı ve dağılımını araştır­mak.

Materyal ve Metod: 2008 ve 2012 yıllan arasında, 4 yıllık dönemdeki elektronik hasta dosyaları retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya toplam 2.235 kadın hasta dahil edildi. İncelenen ana değişkenler yaş gruplarına göre insidans ve dağılım olarak belirlendi.

Sonuç: Çalışmaya dahil edilen 2.235 kadının %43,4'ü 35 yaş üzeri, %18,2'si 30-35 yaş aralığında, %23'ü 25­30 yaş aralığında, %9,3'ü 20-24 yaş aralığında ve %6'sı 20 yaş alti olarak bulundu. Kullanılan kontrasepsiyon yöntemleri ve oranları %18 rahim içi araç (RİA), %5,2 kombine oral kontraseptifler, %10 kondom, %3,2 cerrahi sterilizasyon ve %26,1 geri çekme yöntemi olarak bulundu. Vajinal duş kullanım insidansı %57 oranında iken, bu uygulamayı kadınların %59'unun cinsel ilişki sonrası uyguladığı saptandı. Vajinal duş uygulamasının yaş gruplarına göre dağılımında adolesanlarda (<20 yaş) %40,4 iken, 20 yaş üstü grupta %59,6 olduğu tespit edildi. Tartışma: Bati toplumlarının aksine, pelvic inflammatory disease (PID) insidansının çalışma popülasyonundaki adolesanlarda daha düşük insidansa sahip olduğu saptandı. Muhafazakar toplumlardaki ilk ilişki yaşının daha ileri olması ve monogaminin bu sonuçlara neden olması olasıdır. Vajinal duş uygulaması da bu sonuçlara katkı­da bulunabilir. Yaş gruplarına göre insidansın belirlenmesinde ulusal ölçekte, daha iyi tanımlanmış kentsel ve kırsal popülasyonlarda yapılacak çalışmalar ile daha doğru sonuçlara ulaşmak mümkün olacaktır.

Anahtar kelimeler: Adölesan; Pelvik inflamatuar hastalık; Vajinal duş

ABSTRACT

Objectives: To find out pelvic inflammatory disease (PID) incidence and distribution among different age groups at a tertiary referral hospital.

Material and Methods: Subjects were gathered prospectively from the electronic medical files of female patients seen as inpatients over a period of 4 years (between 2008 and 2012). A total of 2,235 patients were included within the study and were reviewed in depth. The main outcome measures were the incidence and distribution among different age groups.

Results: Out of 2,235 women included within the study 43.4% were above 35 years of age, 18.2% were between 30-35 years of age, 23% were between 25-30 years of age, 9.3% were between 20-24 years of age and 6% were less than 20 years of age. The percentages of contraceptive methods being used were 18% intrauterine device (IUD), 5.2% combined oral contraceptives (OC), 10% condom, 3.2% surgical sterilization and 26.1% coitus interruptus (CI). Vaginal douching (VD) incidence was 57% with 59% performing this practice after the coitus. The distribution of vaginal douching for age groups were 40.4% for adolescents (<20 y) and 59.6% for those above 20 years of age.

Conclusion: We found a lower incidence of PID in adolescents in contrast to the rates reported for Western populations. Older age at first coitus and monogamy in the conservative societies may be responsible for these findings. Practice of VD might also contribute to these rates. More accurate monitoring of incidence in well-defined populations in both urban and rural areas of Turkey should be conducted to find out actual distribution of PID among age groups.

Key words: Adolescent; Pelvic inflammatory disease; Vaginal douching

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,582 Tekil Ziyaretçi