Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.37.41

ÖZET

Amaç: Endoskopik işlemler, tüm yaş gruplarında gastrointestinal sistemin (GİS) değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Hem tanı hem tedavi amaçlı kullanabilen endoskopi daha az invazif olması nedeni ile de avantajlıdır. Dünyada her yıl 500binden fazla insan kolorektal kanser (KRK) nedeni ile ölmektedir. Dolayısı ile GİS tümörlerinin erken tanısında günümüzde tarama amaçlı endoskopik girişim önerilmektedir. Yaşlı popü- lasyonun da her geçen gün arttığı düşüncesi ile geriatrikhastalarda alt (GİS) endoskopikbiopsi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak 2011-Kasım 2013 tarihleri arasında yapılmış 406 hastaya ait alt GİS endoskopi sonucu incelendi. Kesin tanı almış 65 adet yaşlı hastanın endoskopik biyopsi sonuçları hastaların demografik özellikleri ile birlikte retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 41'i (%63,08) erkek ve 24'ü (%36,92) kadın hasta idi.Olguların yaşları 65 ile 92 arasında ve yaş ortalaması 72,82±5,89 olarak saptandı. Erkeklerin yaşları 65 ile 83 arasında ve yaş ortalaması 71,02±5,19, kadınların yaşları 65 ile 92 arasında ve yaş ortalaması 72,95±6,86 idi. Endoskopik bi­yopsi sonuçlarına göre vakalarımızın 19'u (%29,23) kolit, 1(%1,54) tanesi hiperplastik polip, 16 ( %24,62)tanesi tubuler adenom, 21 (%32,30) tanesi tubulovillöz adenom, 8 (%12,31) tanesi de kanser tanısı aldı. Kanserlerin hepsi adenokarsinom histolojisinde olup, 1 tanesi villöz adenom zemininden gelişen adenokarsinom, 1 tanesi de tübülovillöz adenom zemininden gelişen adenokarsinom tanısı almıştır. Adenomlardan gelişen vakalar veri tekrarı olmaması amacıyla sadece kanser grubuna dahil edilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak, üst ve alt GİS endoskopik işlemlerin yaşlı populasyonda düşük komplikasyon oranı ile güvenilir bir tetkik ve yüksek tanı oranı ile efektif bir yöntem olduğunu saptadık. Yaşlı popülasyonda klinik gereklilik halinde GİS endoskopisi planlanmasından kaçınılmamalıdır.

Anahtar kelimeler: Yaşlı; Endoskopi; Gastointestinal sistem; Kolorektal kanser

ABSTRACT

Aim: Endoscopic procedures are used in the evaluation of the gastrointestinal lystem (GIS) at all ages. It can be used both for diagnostic and therapeutic purposes and it's advantage is to be less invasive. We know that nearly 500,000 patients die due to colorectal cancer (CRC) every year worldwide. So endoscopic procedures are recommended for screening in the early diagnosis of gastrointestinal malignancies. As the elderly population increasing everyday we aimed to evaluate lower GIS biopsy results in elderly patients. Material and Methods: Definitive diagnosis of lower GIS biopsy results of 65 elderly patients from totally 406 cases and demographic characteristics of the patients were evaluated retrospectively between January 2011-November 2013.

Results: Total of 65 patients were enrolled in thes tudy, 41 of (63.08%) were men and 24 (36.92%) of them were women. Cases were between the ages of 65 and 92 with a mean age of 72.82 ± 5.89. According to the endoscopic biopsy results ; 19 of our cases (29.23%) were colitis, 1 (1.54%) of was hyperplastic polyp, 16 (24.62%) were tubular adenoma, 21 (32.30%) of them tubulovillous adenoma, 8 (12.31%) of them were diagnosed as carcinoma. All of the cancer cases were in adenocarcinoma histology, one of origined from villous adenoma , one from tubulovillous adenoma. Cases of adenomas were included to carcinoma group because there was no duplication of data.

Conclusion: We think that the upper and LGE is an effective method in the elderly population with a low complication rate and high diagnosis rate and it is a reliable examination. When there is clinical necessity gastrointestinal endoscopy should not be avoided as planned in the elderly population.

Key words: Elderly; Endoscopy; Gastrointestinalsystem; Colorectalcancer

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,623 Tekil Ziyaretçi