Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.33.36

ÖZET

Amaç: Tiroidektomi olgularında retrospektif değerlendirme sonuçlarının sunulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2010- Ekim 2014 tarihleri arasında opere edilen 193 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, yapılan cerrahi operasyon tipi ve oluşan komplikasyonlar in­celendi.

Bulgular: Toplam 193 hastanın 160'ı kadın (%82.9), 33'ü (%17.1) erkekti. En genç hasta 18, en yaşlı hasta 71 yaşındaydı. En sık cerrahi endikasyon 140 (%72.53) olgu ile toksik olmayan multinodüler guatrdı. 21 (%10.88) olguda rastlantısal malignite saptandı. Bir olguda kalıcı hipoparatiroidi oluştu. Kalıcı sinir hasarı gözlenmedi. Sonuç: Nüks olgulara yapılan cerrahilerde komplikasyon oranı artmaktadır. Ayrıca rastlantısal malignite oranı göz önüne alındığında, total tiroidektominin primer olgularda uygun teknik olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Guatr; Tiroidektomi; Komplikasyonlar

ABSTRACT

Aim: In this study, we aimed to present a retrospective evaluation of thyroidectomy in our patients. Material and Methods: 193 patients operated between June 2010 and October 2014 was evaluated retrospectively. Demographic characteristics of the patients, type of the performed surgery and resulting complications were analyzed.

Results: Of a total of 193 patients, 160 were women (82.9%), 33 were male (17.1%). Among them, the youngest patient was 18 years old and the oldest patient was 71 years old. The most common indication for surgery was non-toxic multinodular goiter that is seen in 140 patients (72.53%). Incidental malignancies were found in 21 patients (10.88%). While permanent hypoparathyroidism occurred in one patient, the permanent nerve damage was not observed.

Conclusion: Complication rate increases following surgery that performed to recurrence cases. In addition, when considering the rate of incidental malignancies, total thyroidectomy is thought to be appropriate technic for primary cases.

Key words: Goiter; Thyroidectomy; Complications

 

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,611 Tekil Ziyaretçi