Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.5.14

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada sağlık eğitimi alan üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nevroza gelişmesine beslenme eğitimi ve benlik saygısının etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Araştırmaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu (çalışma grubu) ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden (kontrol grubu) toplam 210 gönüllü katılmıştır. Çalışma grubu öğrencileri çeşitli sınıflarda beslenme dersi alırken; kontrol grubu öğrencilerin müfredatlarında beslenme der­si bulunmamaktadır. Katılımcılara kişisel bilgilerine ilişkin sorulardan oluşan bir anket formu ile Coopersmith Özsaygı Envanteri, Orto-15 Testi, Maudsley Obsesif Kompülsif Envanteri uygulanmıştır. Çalışma, verileri değer­lendirmeye elverişli olan toplam 164 öğrenci ile yürütülmüştür.

Bulgular: Yaş ile özsaygı puanı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur, yaş arttıkça özsaygı puanı da artmaktadır.

Yaş ile obsesif puanı arasında anlamlı ilişki bulunmuş olup, yaş arttıkça obsesif puanı da artmaktadır. Kontrol grubunda orto-15 ve özsaygı testi puanları daha düşük iken, obsesif belirti testi puanı çalışma grubundan daha yüksek bulunmuştur.

Orto 15 testi puanları cinsiyete göre kıyaslandığında, erkek öğrencilerin puanı, kız öğrencilerin puanından daha düşük bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda, beslenme bilinci ve öz saygı yetersizliğinin, obsesif belirtiler ve ortoreksiya nervosa gelişimine katkıda bulunabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Ortoreksiya nevroza; Yeme bozukluğu; Benlik saygısı; Beslenme

ABSTRACT

Aim: In this study, it was aimed to investigate the effect of nutrition education and self esteem on the frequency of orthorexia nervosa among university students educating on health science field.

Material and Methods: A total of 210 volunteer students who were attending Ondokuz Mayıs Üniversitesi Health School (study group) and Health Services Vocational High School (control group) were taken into this study. While students at study group have received nutrition education at various classes, students at control group had not a nutrition course in their curriculum. A questionnaire on demographic information was administered to all participants along with Coopersmith Self Esteem Inventory, Orto - 15 Test, the Maudsley Obsessive Compulsive Inventory. The study was conducted with a total of 164 students whose data were suitable for evaluation.

Results: Self-esteem scores were significantly correlated with age, as age increases self-esteem scores is also increasing. It was found a significant relationship between age and obsessive score, obsessive scores is also increasing with increasing age. While Ortho-15 and self-esteem test scores were lower in the control group, obsessive-compulsive symptoms test scores was higher than the study group. When compared by gender, Orto 15 test scores of male students were lower than girls' scores.

Conclusion: It is concluded that the lack of nutrition awareness and self-esteem may contribute to obsessive- compulsive symptoms and the development of orthorexia nervosa

Key words: Orthorexia nervosa; Eating disorders; Self-esteem; Nutrition

 

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,599 Tekil Ziyaretçi