Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.3.1.4
ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Kırıkkale bölgesinde yaşayan gebelerde HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV pozitiflik oranlarını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Haziran 2012-Haziran 2014 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakül­tesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine gebelik takibi nedeniyle başvuran gebelerden HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV sonuçlarına ulaşılabilen hastalar dahil edildi. HBsAg serolojisi yönünden 8442, Anti HBS serolojisi yönünden 3094, Anti-HCV serolojisi yönünden 8120 gebe değerlendirilmiştir. Hastalar 18-30 yaş ve 30 yaş üstü olarak iki gruba ayrılmış olup her iki grubun seropozitiflik oranları karşılaştirılmıştir. Hastalarda HBsAg, Anti-HBs Anti-HCV düzeyleri ELİSA yöntemi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikro­biyoloji laboratuarında çalışılmıştır.

Bulgular: Seropozitiflik oranları 18-30 yaş arasında HBsAg için %2,34, 30 yaş üzerinde %4,79, Anti HBs için 18­30 yaş arası %58,51, 30 yaş üzerinde %29,6, Anti-HCV için 18-30 yaş arası %0,31, 30 yaş üzerinde %0,59 olarak hesaplanmıştır. HBs Ag pozitiflik oranı 30 yaş üstü grupta, 18-30 yaş arası gruba oranla anlamlı olarak daha yüksek (p<0,001) bulundu. Anti HBs pozitiflik oranı 30 yaş üstü grupta anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001). Anti-HCV pozitiflik oranı da 30 yaş üstü grupta daha yüksek olmakla birlikte bu değer istatistiksel olarak anlamlı değildi (p:0,061).

Sonuç: Gebelerde yaptığımız bu çalışmada seropozitiflik oranları sonuçları ülkemizin diğer bölgelerine benzer bulunmuştur. HBsAg seropozitiflik oranında yıllar içinde düşme görülmesi etkin aşılama programlarına atfedi­lebilir. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da düşme eğiliminde olan Anti-HCV pozitifliği ise muhtemelen etkin sterilizasyon ve dezenfeksiyon stratejilerinin sonucudur.

Anahtar kelimeler: Gebelik; Hepatit B; Hepatit C

ABSTRACT

Aim: The aim of our study was determine the seroprevalence of HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV in pregnant women living in Kırıkkale city.

Material and Methods: HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV results of the pregnant women that admitted to the obstetrics and gynecology clinics between June 2012 and June 2014 were retrospectively investigated. 8442 pregnant women for HBsAg serology , 3094 pregnant women for Anti HBS serology, 8120 pregnant women for Anti-HCV were examined. Patients aged 18-30 years and 30 were divided into two groups and seropositivity rates of the two groups were compared. HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV levels by ELISA method has been studied in Kirikkale University School of Medicine, Infectious Diseases and Clinical Microbiology laboratory. Results: HBsAg positivity were 2.34% in the 18-30 age group and were 4,79% in the above 30 years group; Anti HBs positivity were 58,51% in the 18-30 age group and were 29,6% in the above 30 years group; Anti-HCV positivity were 0,31% in the 18-30 age group and were 0,59% in the above 30 years group. HBs Ag positivity rates were higher in patients over the age of 30 (p<0,001). Anti-HBs positive rate was lower in the group above 30 years of age (p<0,001). Anti-HCV positivity rate was higher in the group above 30 years of age but values were not statistically significant (p:0,061).

Conclusion: Results of the study were similar to other regions of our country. HBsAg seropositivity rate decrease may be attributed to the effective vaccination program. Anti-HCV positivity is probably the result of effective sterilization and disinfection strategies.

Key words: Pregnancy; Hepatitis B; Hepatitis C

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,589 Tekil Ziyaretçi