Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.93-96

Presakral bölge yerleşimli anevrizmal kemik kistleri çok nadir olup yerleşim gösterdikleri seviyeye göre değişik yakınmalara neden olmaktadırlar. Bunların geleneksel tedavisi cerrahi küretaj ve/veya kemik greftlemedir.  Bu kistlerde rekürrens sık görülmektedir. Bu yazıda sol siyatalji ile başvuran, presakral anevrizmal kemik kisti teşhis konulan ve bu nedenle iki kez opere edilen 34 yaşında bir bayan olgu sunulmaktır.

Anahtar kelimeler: Kemik kistleri, Anevrizmal, Sakrum, Manyetik rezonans görüntüleme, Küretaj

Aneurysmal bone cyst of presacral region is very rare and lead to various complaints according to their localization. The conventional treatment of them is the surgical curettage with or without bone grafting. Recurrence is the major problem in these cysts. Herein, we are reporting a presacral aneurysmal bone cyst attended with left sciatica that operated twice in a 34 year old female.

Key words: Bone cysts, Aneurysmal, Sacrum, Magnetic resonance imaging, Curettage

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,278 Tekil Ziyaretçi