Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.41-45

Amaç: Kaudal epidural anestezi, pediatrik hasta grubunda umblikus altı cerrahi girişimlerinde uygula-nan, öğrenilmesi ve uygulaması kolay, güvenilir bir rejyonal anestezi yöntemidir. Postoperatif dönemde analjezi sağlamada mükemmel sonuç verir, ancak geniş serili yayınlar azdır. Çalışmamızda pediatrik üro- loji vakalarında kaudal epidural blok uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2008-Şubat 2013 tarihleri arasında kaudal epidural blok uygulanmış pediatrik üro- loji vaka kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların demografik verileri, operasyon türleri, blok uygulaması sırasında gelişen komplikasyonlar ve başarısız kabul edilen olgular kaydedildi. Postope- ratif analjezi etkinliği ve ek analjezik ihtiyacı değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 5536 vaka çalışmaya alındı. Hastaların ortanca yaşı 4 yaş (Çeyrekler Arası Aralık:1-7yaş) bulundu. Hastaların 4538’i (%82) erkek, 998’i (%18) kız idi. Dört (%0.07) olguda dura delinmesi,276 (%4.98) olguda damar ponksiyonu kaydedilmiştir. İki yüz yirmi bir (%3.9) olguda ise kaudal blok işlemine son verilmiştir. Ayrıca 122 (%2,2) hastanın kaudal blokları başarısız kabul edilmiştir. Çalışmaya alınan 4096 (%73.9) hasta günübirlik vakadır. Taburculuk öncesi 48 (%1.15) hastaya ek analjezik ajan verilmiştir. Günübirlik hasta grubu dışındaki hastalarda postoperatif 6. saatte analjezik ilaç başlanmıştır.

Sonuç:  Kaudal epidural anestezi peroperatif ve postoperatif  ağrı kontrolünde etkili, uygulaması kolay, basit ve güvenli bir anestezi yöntemidir. Operasyon esnasında güçlü analjezi sağlar. Sonrasında ise anal- jezik gereksiniminde azalma ile ciddi hasta konforu sağlar. Umblikus altı pediatrik cerrahi olgularında yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları nedeniyle kullanımı önerilir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik, Epidural anestezi, Ürolojik cerrahi

Objective: In pediatric surgery, caudal epidural analgesia is reliable, easy to learn regional anesthesiatechnique in surgical procedures under the umbilicus. Despite its frequent use, excellent analgesic properties, current literature search yielded only a few large series reported. We aimed to present our institutional experience reflecting the collective data in pediatric urological surgical cases

Mateials and Methods: The anesthesia records of 5536 consecutive pediatric urological surgical cases who underwent caudal epidural anesthesia procedure between January 2008-February 2013 were retrospectively analyzed. Parameters including the type of surgery, demographic findings, need for additional analgesic agents, the complications related to the procedure, the percentage of failed cases were analyzed.

Results: Total patients with a median age of 4 years (interquartile range: 1-7) were enrolled. There were4538 male (82%), 998 female (18%) patients. In four cases the procedure was terminated due to dural puncture. Inadvertent penetration of vascular space was noted in 276 (4,98%) cases. In 221 cases, it was terminated due to the failure of correct placement of the needle despite repeated attempts. The procedure was categorized as failure in 122 (2,2%) cases. 4096 patients were discharged on the same day. In 48 patients (1,5%) additional analgesic dose was needed. In the patients who required prolonged hospitalization additional analgesic was started at postoperative 6th hour.

Conclusion: Caudal  epidural  anesthesia  is  easy, safe and  effective technique  in  preoperative and postoperative pain control.. The main advantages are high success, low complication rates, lesser analgesic dose requirement. In the light of our study results, we recommend routine use of the caudal epidural procedure in pediatric urological surgery cases.

Key Words: Pediatric, Epidural anesthesia, Urological surgery  

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,275 Tekil Ziyaretçi