Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.35-40

Amaç: Allerjik kontakt dermatit (AKD), deriye temas eden maddelere karşı gelişen bir aşırı duyar- lılık reaksiyonudur. AKD’ye neden olan allerjenlerin saptanması için yama testleri kullanılmaktadır. AKD’ye en sık neden olan maddeler coğrafik bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Bu çalış- mada, kliniğimizde AKD ön tanısı ile yama testi yapılan hastalarda en sık rastlanan allerjenlerin saptanması ve elde edilen verilerin literatür ile karşılaştırması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza Ocak 2010 ile Haziran 2013 tarihleri arasında kliniğimizde AKD tanısı konularak avrupa standart serisi ile yama testi uygulanan 148 hasta alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, hastalık süresi, meslek, atopi varlığı, lezyon lokalizasyon bilgileri ve yama testi sonuçları retrospektif olarak kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 89’u kadın, 59’u erkek, toplam 148 hasta alındı. Hastaların yaş ortala- ması 35,3±14,8 idi. Yama testi yapılan 148 hastanın 45’inde (%30,4) test yapılan allerjenlerden bir veya birden fazlasına karşı pozitif reaksiyon görüldü. En sık pozitif reaksiyon saptanan allerjenler sırasıyla nikel sülfat (%11,5), potasyum dikromat (%6,1), kobalt klorid (%4,7), paraben karışımı (%4,1), tiuram karışımı (%2,7), neomisin sülfat (%2,7) ve koku karışımı (%2,7) idi.

Sonuç: Çalışmamızın ülkemizde en sık duyarlılığa neden olan kontakt allerjenlerin belirlenmesine katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Allerjik kontakt dermatit, Yama testi, Alerjenler

Objective: Allergic contact dermatitis (ACD) is a hypersensitivity reaction which develops against substances contacting the skin. Patch tests are used for the detection the allergens that cause ACD. The most common substances that cause ACD vary based on geographic regions. In this study, detection of the most common allergens in patients who underwent patch testing with the diagnosis of ACD and comparison of the results with literature were aimed.Mateials and Methods: One hundred forty-eight patients, who underwent European standard patch test with the diagnosis of ACD in our clinic between January 2010 and June 2013, were enrolled in our study.  The data about age, sex, duration of disease, occupation, the presence of atopy, localization of the lesion of the patients and patch test results were recorded retrospectively. Results: Eighty-nine females and 59 males, a total of 148 patients, were included in the study. The mean age of the patients was 35.3 ± 14.8. Positive reactions to one or more allergens were observed in forty-five (30.4%) of 148 patients who underwent patch test. The allergens that were the most common cause of positive reactions were nickel sulfate (11.5%), potassium dichromate (6.1%), cobalt chloride (4.7%), paraben mix (4.1%), thiuram mix (2.7%), neomycin sulfate (2.7%) and fragrance mix (2.7%), respectively.Conclusion: We believe that our study will contribute to the determination of contact allergens which is the most common cause of sensitization in our country.Key Words: Allergic contact dermatitis, Patch test, Allergens

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,172 Tekil Ziyaretçi