Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.31-34

Amaç: Biz inme geçirmiş hastalarda hipertansiyon ile tutulan beyin yarıküresini arasında ilişki olup olmadığını ve inmenin en sık hangi beyin yarıküresinde görüldüğünü araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: İskemik veya hemorajik inme tanısıyla takip edilen 66 hastanın dosya verileri retrospektif olarak incelendi. Demografik özellikler, özgeçmiş ve iskemik/hemorajik  inme lokali- zasyonları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 33’ü (%50 ) kadın, 33’ü (%50) erkek, yaş ortalaması 68,7±11,2 yıl idi.  40 hastada (%60,4)  iskemik inme,  26 hastada (%39,4)  hemorajik inme saptandı.  26 has- tada (%39,4) sağ hemisfer, 40 hastada (%60,6) ise sol hemisfer tutulumu mevcuttu. Hipertansiyon ise hastaların 36’sında (%54,5) mevcuttu. İskemik/hemorajik inme oranı ( sağ 18/8, sol 22/18, p>0.05) ve hipertansiyon (sağ 15, sol 21, p>0,05)  açısından hemisfer tutulumları arasında fark yoktu.Sonuç:  İnme geçiren hastalarda hipertansiyon ile tutulan beyin yarıküresi arasında bir ilişki sap- tanmadı fakat inme geçiren hastalarda sol hemisfer tutulumu daha sık görülmektedir. Klinik ve deneysel veriler otonomik sinir sistemi kontrolünde hemisferik lateralizasyon olduğunu göster- mektedir. Fakat bu konudaki veriler çelişkilidir. Bu alanda etyolojiyi aydınlatmaya yönelik geniş katılımlı daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler: İnme, Hipertansiyon, Serebral hemisferler

Objective: The aim of the study was to research whether or not there was a relationship between hypertension and the involved brain hemisphere in patients who had suffered a stroke and in which brain hemisphere the stroke was most often seen.

Mateials and Methods: A retrospective examination was made of the recorded data of 66 patients diagnosed and followed up for an ischemic or hemorrhagic stroke. Demographic characteristics, history and localization of the ischemic or hemorrhagic stroke were recorded.Results: The study comprised 33 (50%) females and 33 (50%) males with a mean age of 68.7±11.2 years. Ischemic stroke was determined in 40 (60.6%) cases and hemorrhagic stroke in 26 (39.4%) cases. There was involvement of the right hemisphere in 26 (39.4%) cases and the left hemisphere in  40  (60.6%)  cases.  Hypertension  was  determined  in  36  (54.5%)  cases.  No  difference was determined between hemisphere involvement in respect of ischemic/hemorrhagic stroke ratios (right 18:8, left 22:18, p>0.05) and hypertension (right 15, left 21, p>0.05).

Conclusion: No relationship was found between the involved hemisphere and hypertension in patients who had experienced a stroke, although left hemisphere involvement was seen more often. Clinical and experimental data have shown hemispheric lateralization to be under the control of the autonomic nerve system. However, the data on this subject are contradictory. There is a need for further studies with greater participation to clarify the etiology in this area.

Key Words: Stroke, Hypertension, Cerebral hemispheres

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,262 Tekil Ziyaretçi