Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ005.2.24-30

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hipertansiyonu olan hastalarda nabız basıncı indeksi ile doku doppler görüntüle-me ile ölçülen sol ventrikül diyastolik fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi ölçmektir.

Gereç ve Yöntemler: Hipertansiyon dışında hastalığı olmayan 18 ile 55 yaş arası 75 hasta çalışmaya dahiledildi. Yazılı kılavuzlara uygun olarak kan basıncı ölçümleri ve ekokardiyografik incelemeler yapıldı. E/A ora-nı>1, Em>8 cm/s, Em/Am >1 veya E/Em <8 olması normal diyastolik fonksiyon olarak tanımlandı.

Bulgular: Çalışmaya 26 erkek ve 49 kadın hasta dahil edildi. Ortalama yaş 47±6 yıldı. Ortalama sistolik ve di-yastolik kan basınçları sırasıyla 133±15 ve 83±6 mmHg idi. Vakaların %52’si (n=39) normal diyastolik fonksiyonasahipken 32 hastada evre I, 4 hastada da evre II diyastolik disfonksiyon mevcuttu. Normal diyastolik fonksiyonu olan hastalarla karşılaştırıldığında, diyastolik disfonksiyonu olan hastalar istatistiksel olarak daha yüksek sistolik ve diyastolik kan basıncı, daha yüksek nabız basıncı ve nabız basıncı indeksine sahipti.Sonuç: Bu çalışmada, artmış nabız basıncı indeksinin, anlamlı biçimde artmış E/Em ve sol ventrikül diyastolikdisfonksiyonu ile ilişkili olduğu göstermiştir.


Anahtar kelimeler: Diyastolik fonksiyon, Ekokardiyografi, Hipertansiyon, Nabız basıncı indeksi

Introduction: The aim of this study was to investigate association between pulse pressure index (PPI) and leftventricular diastolic function measured via tissue Doppler imaging in hypertensive patients.

Material and Methods: Seventy five 18 to 55 years old otherwise normal patients with hypertensionwere included in the study. Blood pressure measurement, echocardiographic examination were carried outaccording to the published guidelines. Normal diastolic function was defined as E/A ratio >1, Em>8 cm/s, Em/ Am >1 or E/Em <8.Results: There were 26 men and 49 women in the study population with average age of 47±6 years. Averagesystolic and diastolic blood pressures were 133±15 mmhg and 83±6 mmhg respectively. 52% of the subjects(n=39) had normal  diastolic  function, 32 patients had grade I diastolic dysfunction and 4 patients had psuedonormal pattern. Patients with diastolic dysfunction had significantly higher systolic and diastolic blood pressure, pulse pressure, and PPI values compared to patients with normal diastolic function.

Conclusion: This study showed that elevated PPI significantly correlates with increased E/Em and leftventricular diastolic dysfunction in hypertensive patients.

Key words: Diastolic Function, Echocardiography, Hypertension, Pulse pressure index

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 502,253 Tekil Ziyaretçi